Haaste tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön laaja-alaiseen uudistamiseen (tiedote 24.5.2011)

Tieto- ja viestintätekniikalla on entistä suurempi merkitys ihmisen elämän eri vaiheissa. Tarvitsemme osaa-mista informaatiotulvan jäsentämisessä, omaehtoisessa tuottamisessa, osallistumisessa ja itseilmaisussa. Tie-to- ja viestintätekniikka on tärkeää myös uudenlaisten yhteistyömuotojen hyödyntämiseksi opiskelussa ja työelämässä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistäminen edellyttää opetusmenetelmien, oppimistehtävien, arvioinnin ja koulun toimintakulttuurin uudistamista.


Valtakunnallisen Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -tutkimushankkeessa on luotu ratkaisuja ja toi-mintamalleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. OPTEK-hankkeessa tuloksia esitellään 24.–25.5.2011 järjestettävässä päätösseminaarissa ja seminaarin yhteydessä julkistettavassa loppujulkaisussa. Tekes-rahoitteiseen, elokuussa 2009 alkaneeseen ja toukokuussa 2011 päättyvään hankkeeseen on osallistunut laajasti tutkimusyksiköitä eri yliopistoista ja lukuisia yhteistyökumppaneita elinkeinoelämästä, opetushallinnosta ja oppilaitoksista.


Tutkimus on kirkastanut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön haasteita ja ollut luomassa strategisia linjauksia Suomessa. Jo ensitulokset loivat perustaa joulukuussa 2010 julkistetulle kansalliselle tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmalle.


Koulun teknologinen ekosysteemi haastaa opettajan osaamisen kehittämiseen


Lapset ja nuoret ovat tottuneita tietotekniikan käyttäjiä. Suurimmalle osalle kännyköiden, tietokoneiden, Youtuben ja Facebookin käyttö on arkipäivää. Tämä haastaa opettajat hyödyntämään myös oppilaille luontaisia työvälineitä ja oppilaslähtöisiä työtapoja. Osa opettajista onkin jo pyrkinyt lähentämään nuorten ja koulun tietotekniikan käyttötapoja toisiinsa.


Teknologian soveltaminen koulun arkeen vie aikaa ja vaatii opettajilta innostusta sekä uuden opiskelua. Opettajat tarvitsevat oman osaamisen vahvistamista. Tällä hetkellä opettajat hankkivat tietotekniikkaan liit-tyviä taitoja pääasiallisesti itsenäisesti opiskelemalla sekä keskustelemalla työtovereiden kanssa. Suurin osa opettajille tarjotusta koulutuksesta on lyhytkestoista ja tietotekniikan tekniseen käyttöön keskittyvää. Tieto-tekniikan käytön pedagogiseen tukeen koulun arjessa ja kollegoiden vertaismentorointiin tulisikin panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän.


Käyttäjäkeskeiset innovaatiot tukevat koulutyötä


Kirjan kirjoittajat korostavat, että pedagogiikan ja tietotekniikan yhdistäminen kehittää myös koulun arkea ja tukevat koulutyötä. Kouluissa on tärkeä korostaa vahvasti sellaista oppimista ja opetusta, joita voidaan tukea uudella digitaalisella teknologialla. Tällöin innovaatiot leviävät käyttöön ja muuttuvat arjen käytännöiksi usean tekijän yhteisvaikutuksena. Innovaatioiden kehittäminen tapahtuu parhaimmillaan yhteistyössä opettajien, tutkijoiden ja yritysten kanssa. Myös mobiilioppimisen muodot soveltuvat hyvin kouluprojekteihin perinteisempien oppimismenetelmien rinnalla.


***
Tekes-rahoitteiseen OPTEK-tutkimushankkeeseen osallistuu tutkimusyksiköitä Aalto-yliopistosta, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun yliopistoista sekä Tampereen teknillisestä yliopistosta, Åbo Akade-mista ja VTT:stä. Tutkimushankkeen johdosta vastaa Jyväskylän yliopiston Agora Center ja koordinaatiosta Helsingin yliopistossa toimiva kansallinen CICERO Learning -verkosto.


Opetusteknologia koulun arjessa -hankkeen yhteistyökumppanit: ACC Global, Arctic Connect, Arcturia, Aronet-esitysyhtiö, Datafisher, Datapolis, DNA Finland, Elisa, Finnet-liitto, Fronter, HewlettPackard, Hu-mac, IBM, Ilona IT, Intero, Kuusela.com, liikenne- ja viestintäministeriö, Microsoft, Mediamaisteri, Netop, Nokia, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opinsys, Oppifi, Otava, Otavan opisto, Pohjois-Hämeen Puhelin, Taloudellinen tiedotustoimisto ry (TaT), Teknologiakeskus Hermia Oy/COSS, TIEKE, Täsmätelevisio ja WSOYpro.

Lisätietoja:

professori Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto, Agora Center ja Koulutuksen tutkimuslaitos marja.kankaanranta@jyu.fi, p. 040-866 9085
projektikoordinaattori Sanna Vahtivuori-Hänninen, Helsingin yliopisto, Cicero Learning
sanna.vahtivuori@helsinki.fi, p. 040-571 2442


Julkistettava teos:
Opetusteknologia koulun arjessa II. Toimittanut Marja Kankaanranta & Sanna Vahtivuori-Hänninen. Jyväs-kylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos ja Agora Center. http://ktl.jyu.fi/ktl/julkaisut/luettelo/2011/optek