Opetusalan mentoroinnin kehittäjille kansallinen tunnustuspalkinto (tiedote 10.11.2010)

Opettajankouluttajien valtakunnallinen Osaava Verme -verkosto on saanut merkittävän kan-sallisen tunnustuksen mentoroinnin kehittämisestä opetusalalla. ”Vuoden osaava verkosto” -palkinnon luovutti opetusministeri Henna Virkkunen avatessaan Valtakunnallisen Osaava Forumin Helsingissä 10.11.2010.


Tunnustuspalkinnon vastaanottivat verkoston puolesta hankkeen johtaja, erikoistutkija Hannu Heikkinen, tutkija Hannu Jokinen ja professori Päivi Tynjälä Jyväskylän yliopiston koulutuk-sen tutkimuslaitoksesta. Palkinto myönnettiin verkostolle, johon kuuluvat kaikki Suomen opettajankoulutusta antavat yliopistot ja ammatilliset opettajakorkeakoulut.


Osaava Verme -verkostossa sovelletaan uudenlaista, vertaisryhmämentorointiin ja työssä op-pimiseen perustuvaa opetusalan täydennyskoulutusmallia. Siinä opettajien ja muiden koulujen työntekijöiden ammatillista kehittymistä tuetaan vertaisryhmien avulla.
Osaava Verme pyrkii rakentamaan opettajankoulutuksesta elämänmittaista ammatillisen ke-hittymisen jatkumoa siten, että tutkintoon johtava koulutus ja työssä oppiminen yhdistyvät toisiinsa. Verkosto on opettajankoulutuksen alueella Suomessa ainutlaatuinen: siihen kuuluvat opettajankoulutusta antavat yliopistot ja ammatilliset opettajakorkeakoulut. Mukana ovat sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset mentoroinnin kehittäjät ja tutkijat.


Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston lisäksi Haaga-Helia ammatillinen opettaja-korkeakoulu, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kokkolan yliopistokeskus Chydeni-us, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakor-keakoulu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.


Mentorointia on alettu soveltaa koko maassa opetusalan täydennyskoulutukseen näiden opet-tajankoulutusyksiköiden kautta syksystä alkaen. Helsingin yliopiston osalta toiminta käynnis-tyy vuonna 2011. Toiminta organisoidaan yhteistyössä kuntien kanssa: yliopistot ja korkea-koulut vastaavat mentorien koulutuksesta ja kunnat ryhmien toiminnan pyörittämisestä.


Osaava Forum, jossa palkinto luovutettiin, on opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman ensimmäinen kansallinen suurtapahtuma. Osaava -ohjelman tavoitteena on opetus-toimen henkilöstön osaamisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. Painopiste on oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisessä sekä mentoroinnissa. Lisäksi aktivoidaan koulu-tukseen niitä työntekijöitä, jotka ovat saaneet vähän täydennyskoulutusta. Ohjelmassa pyri-tään luomaan uusia ja innovatiivisia, paikallisia ja alueellisia osaamisen kehittämisen tapoja. Ohjelmalle myönnettiin tänä vuonna 8 miljoonaa euroa, josta mentoroinnin osuuden toteuttaa nyt palkittu Osaava Verme -verkosto.Lisätietoja:
Amanuenssi Ilona Haapasalo, (014) 260 3308, ilona.haapasalo@jyu.fi
Osaava Verme -hankeen johtaja, erikoistutkija Hannu L. T. Heikkinen,
050 342 1346, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi
Tutkija Hannu Jokinen, (014) 260 3274, hannu.j.jokinen@jyu.fi
Professori Päivi Tynjälä, (014) 260 3219, paivi.tynjala@jyu.fi