Verme 2 -hankkeelle OKM:n rahoitus vertaismentoroinnin kehittämiseen (tiedote 19.6.2017)

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 19.6.2017

Opetusministeriöltä rahoitusta opettajankoulutuksen kehittämiseen
– Runsas kaksi miljoonaa euroa Jyväskylän yliopistoon

 

Suomalaista koulutusjärjestelmää uudistetaan varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja elinikäiseen oppimiseen. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt yhteensä lähes 14 miljoonaa euroa opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. Siitä 2,3 miljoonaa euroa eli 17 % kohdentui Jyväskylän yliopiston koordinoimiin hankkeisiin.

Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen linkitys tehostuu

Uutta luova asiantuntijuus – toimintamallien kehittäminen opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutuksen linkittämiseen (ULA) -hanke sai 1 200 000 euroa. Monitieteistä hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Yhteistyöyliopistot ovat Helsinki, Oulu ja Tampere.

Hankkeen tavoitteena on systeemiseen ajatteluun ja tutkimusperustaiseen tietoon pohjautuvien toimintamallien kehittäminen. Niissä linkitetään yhteen opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutus vertaisoppimista hyödyntämällä.

Yliopistojen henkilöstön ja opiskelijoiden, koulujen, opetustoimien sekä muiden alan toimijoiden yhteistyönä hankkeessa kehitetään ilmiölähtöisiä elinikäistä oppimista tukevia malleja. Niissä hyödynnetään hybridejä oppimisympäristöjä ja eri tieteenalojen pedagogista asiantuntemusta.

Keskiössä on oppimista ja opetustyötä läpileikkaavia teemoja, mm. monilukutaito ja kielitietoisuus, tasa-arvoinen ja demokraattinen koulu, tutkiva työote, kollegiaalinen yhteistyö, oppilaiden motivaatio, käyttäytyminen ja kiinnittyminen, vuorovaikutus ja digitaalisuus sekä oppiainerajat ylittävä yhteistyö. Hankkeessa uudistetaan opettajien tutkinto- ja täydennyskoulutusta sisällöllisesti ja rakenteellisesti.

Verme 2 -hanke kehittää vertaismentorointia

Opetusalan mentorointiin opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1 100 000 euroa. Tässä Verme 2 -hankkeessa tuetaan opettajien, opettajaksi opiskelevien ja oppilaitosten johdon ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia.

Lähtökohtana on Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksessa kehitetty vertaisryhmämentorointi. Nyt saatu rahoitus on jatkoa vuodesta 2010 toimineen Osaava Verme -verkoston työlle. Siinä ovat mukana kaikki maan ammatilliset opettajakorkeakoulut ja yliopistot, jotka ovat järjestäneet mentorointia omalla alueellaan. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja sitä johtaa professori Hannu L.T. Heikkinen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

– On hienoa saada tehdä työtä verkostossa, jossa ovat mukana kaikki Suomen opettajankoulutusta antavat korkeakoulut, Heikkinen arvioi. – Rahoitus on iso hatunnosto myös Jyväskylän yliopiston työlle opettajankoulutuksen hyväksi, jota on tehty hyvässä yhteistyössä koulutuksen tutkimuslaitoksen, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja avoimen yliopiston kesken.

Yhteistyötä useissa hankkeissa

Lisäksi Jyväskylän yliopiston tutkijoita on mukana Oulun yliopiston koordinoimassa OpenDigi-hankkeessa. Jyväskylän osuutta siinä koordinoi Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen professori Päivi Häkkinen. Lisätietoa: http://www.oulu.fi/let/node/46811

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Marja-Kristiina Lerkkanen ja yliopistonopettaja Laura Tuohilampi opettajankoulutuslaitoksesta sekä yliopistotutkija Tuire Koponen kasvatustieteiden laitoksesta ovat mukana Turun yliopiston koordinoimassa Matematiikan maailmaan – matematiikan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämishanke varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja erityisopettajille.

Yliopistonopettaja Mari-Anne Okkolin kasvatustieteen laitokselta on mukana Oulun yliopiston koordinoimassa Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn kehittäminen opettajankoulutusten yhteistyönä (SetSTOP) -hankkeessa.

Myös Keski-Suomen LUMA-keskus on mukana valtakunnallisessa Helsingin yliopiston koordinoimassa LUMA-hakemuksessa.

  

Lisätietoja:

Mirja Tarnanen, puh. +358408053011, mirja.tarnanen@jyu.fi

Mikko Vesisenaho, puh. +358400247686, mikko.vesisenaho@jyu.fi

Matti Rautiainen, puh. +358408053368, matti.rautiainen@jyu.fi 

Hannu L.T. Heikkinen, puh: +358503421346, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi