Väitös 29.9.2017: Sosiaalinen media uudistaa ohjauksen toimintakulttuuria (Kettunen)

Alkamisaika: perjantai 29. syyskuuta 2017, 14.00

Päättymisaika: perjantai 29. syyskuuta 2017, 17.00

Paikka: Seminaarinmäki, Seminarium, S212

jaana_kettunen_s.jpgFM Jaana Kettusen kasvatustieteen väitöskirjan "Career practitioners’ conceptions of social media and competency for social media in career services" (Ohjaajien käsityksiä sosiaalisesta mediasta ja sen käyttöön tarvittavasta osaamisesta ohjauspalveluissa) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Spencer Niles (The College of William & Mary, USA) ja kustoksena professori Helena Rasku-Puttonen (Jyväskylän yliopisto).

Sosiaalinen media on nopeasti muodostumassa yhdeksi merkittäväksi ohjauspalveluiden kanavaksi. Samalla on alettu pohtia sosiaalisessa mediassa tarvittavaa osaamista ja sen kehittämistä.

Jaana Kettunen tarkasteli väitöskirjassaan ohjaajien käsityksiä sosiaalisesta mediasta ja sen käyttöön tarvittavasta osaamisesta ohjauspalveluissa. Tutkimukseen osallistui eri oppilaitosmuodoissa työskenteleviä ohjaajia sekä työ- ja elinkeinotoimistojen koulutusneuvojia ja ammatinvalintapsykologeja Suomesta ja Tanskasta.

Suhtautuminen vaihtelee laajasti

Tulokset osoittivat, että ohjaajien käsitykset sosiaalisesta mediasta ja sen käyttöön tarvittavasta osaamisesta ohjauspalveluissa vaihtelevat merkittävästi. Ohjaajan omalla ohjauksellisella lähestymistavalla on yhteys käsityksiin sosiaalisesta mediasta ja siinä tarvittavasta osaamisesta.

- Suppeimmillaan ohjaajien lähestymistapa sosiaaliseen mediaan oli passiivista, informaatiokeskeistä tiedonjakoa ilman vuorovaikutusta. Sosiaaliseen mediaan liittyvät negatiiviset käsitykset näyttivät olevan yhteydessä ohjaajien henkilökohtaiseen mieltymykseen tehdä kasvokkain tapahtuvaa ohjaustyötä.

- Laajimmillaan ohjaajat korostivat sosiaalisen median luonnetta sosiaalisena ja vuorovaikutteisena ympäristönä. Ohjauksellisten kysymysten tarkastelu sosiaalisessa mediassa nähtiin yhteistoiminnallisena tiedonrakenteluna ja kysymysten yhteisöllisenä työstämisenä, Kettunen kertoo.

Ohjaajien erilaisten käsitysten välillä Kettunen löysi kriittisiä eroja, joihin tarttumalla alan koulutusta olisi mahdollisuus syventää. Sosiaalinen media ei poista ohjaajien tarvetta. Se haastaa ohjaajat pohtimaan tietoista verkkoläsnäoloa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria ympäristössä, joissa ohjauksen kysymykset ovat läsnä.

- Sosiaalisessa mediassa tarvittava osaaminen ja sen kehittäminen tulisi huomioida myös entistä määrätietoisemmin alan ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa. Sosiaalinen media haastaa perinteisiä ohjauksen valta- ja vuorovaikutussuhteita. Siten sillä on merkittävä rooli myös ohjauskäytänteiden ja ohjauksellisen toimintakulttuurin uudistamisessa, sanoo Kettunen.

Lisätietoja:

Jaana Kettunen, p. 040 805 4255, jaana.h.kettunen@jyu.fi

Viestintäharjoittelija Sinikka Kauhanen, p. 040 8054483, sinikka.m.kauhanen@jyu.fi

Väitöskirja on julkaistu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen Tutkimuksia -sarjassa, numerona 32, ISSN 2243-1381, ISBN 987-951-39-7160-1. Julkaisu on saatavilla verkosta osoitteesta https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2017/T032.pdf sekä http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7160-1

Kuva: Martti Minkkinen/Koulutuksen tutkimuslaitos

Jaana Kettunen kirjoitti ylioppilaaksi Suensaaren lukiosta vuonna 1990. Filosofian maisteriksi hän valmistui vuonna 2003 pääaineenaan musiikkikasvatus. Hän toimi muutamia vuosia musiikin ja musiikkiluokkien opettajana Jyväskylän kaupungilla. Vuodesta 2000 alkaen Kettunen on työskennellyt suunnittelijana Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Hän on osallistunut asiantuntijana useisiin ohjauksen kansallisiin ja kansainvälisiin työryhmiin sekä kehittämis- ja arviointihankkeisiin. Hän on Floridan yliopiston ohjaus- ja urakehitysteknologian tutkimuskeskuksen tutkijajäsen sekä Nuorten tutkijoiden (JURE) ryhmän koordinaattori Euroopan oppimisen ja opetuksen European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) -järjestön Fenomenografian ja variaatioteorian ryhmässä (SIG9).