Peruskoulut kohderyhmänä useissa kansainvälisissä arviointitutkimuksissa (tiedote 14.11.2016)

Suomi osallistuu lähivuosina useisiin kansainvälisiin oppimistulosten arviointitutkimuksiin, joiden kohderyhmänä ovat peruskoulun oppilaat, opettajat ja rehtorit. PISA-, TALIS- ja TIMSS-tutkimukset ovat jo tuttuja monille kouluille. Uutena tutkimuksena on käynnistymässä monilukutaitoa ja tietoteknologiataitoja tarkasteleva ICILS. Ensimmäiset yhteydenotot kuntiin ja kouluihin tehdään jo loppuvuoden aikana.

Kansainvälisten tutkimusten lisäksi Suomessa toteutetaan kansallisia arviointeja eri oppiaineissa. Laajat arvioinnit ovat osa perusopetuslain edellyttämää ulkopuolista koulutuksen arviointia, jotka ovat oppilaitoksia velvoittavia ja joiden tuloksia hyödyntävät poliittiset päättäjät, opetussuunnitelmien kehittäjät, opettajankoulutuslaitokset, koulutuksen järjestäjät, koulut ja opettajat. Suomessa näitä tutkimuksia koordinoivat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (osittain yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa) ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi).

Arvioinnit ja tutkimukset perustuvat huolellisesti esitestattuihin mittareihin. Otokset ovat kansallisesti edustavia: kuhunkin tutkimukseen valikoituu yleensä satoja kouluja. Näin ollen osa kouluista saattaa osallistua useampaa arviointiin. Kaikki arviointeihin osallistuneet koulut ja koulutuksen järjestäjät saavat koulukohtaisen palautteen arvioinnin tuloksista. Arvioinneista julkaistaan myös kansalliset raportit.

ICILS tutkii ajankohtaista monilukutaitoa

PISA-, ICILS- ja TALIS-tutkimusten esikokeet ovat keväällä 2017 ja päätutkimukset keväällä 2018. TIMMS-tutkimuksessa järjestetään pilottitutkimus 2017, esikoe 2018 ja pääkoe 2019 (kaikki keväällä). Näihin tutkimuksiin osallistuu noin 15–80 maata.

PISA 2018 -tutkimuksessa pääalueena on lukutaito ja sivualueina matematiikka, luonnontieteet, talousosaaminen ja globaalit taidot. Siinä tutkimuskohteena ovat 15-vuotiaat oppilaat ja koulujen rehtorit.

TALIS 2018 -tutkimuksessa kohderyhmänä ovat yläkoulun opettajat ja rehtorit. Siinä selvitetään ammatillista kehittymistä, koulun työskentelyilmapiiriä ja johtamista sekä niiden vaikutusta opetukseen ja oppimiseen. Sekä PISA että TALIS ovat OECD:n tutkimuksia.

ICILS 2018 on kansainvälisen arviointijärjestön IEA:n tutkimus. Siinä selvitetään 8.-luokkalaisten nuorten monilukutaitoa, tietokoneen käyttötaitoa ja -harrastuneisuutta sekä ohjelmoinnillista ajattelua. Lisäksi opettajille ja rehtoreille osoitetulla kyselyllä tarkastellaan opettajien ja koulujen valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen opetuksessa. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja monilukutaito ovat tärkeässä asemassa uudessa Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014).

TIMMS-tutkimus on nimetty eTIMSSiksi tietokoneilla tapahtuvan tietojenkeruun mukaan. eTIMSS 2019
-tutkimuksessa selvitetään matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Kohderyhmänä ovat peruskoulun 4. ja 8. luokan oppilaat, vanhemmat, koulujen opettajat sekä rehtorit. Myös eTIMSS on IEA-järjestön tutkimus.

Lisätietoja ja aikataulut Koulutuksen tutkimuslaitoksen arviointitutkimuksista: https://ktl.jyu.fi/tutkimus/arviointi

 

Lisätietoja

Apulaisprofessori Juhani Rautopuro, p. 040 805 4936, juhani.rautopuro@jyu.fi