OECD-tutkimus: Opettajan työ on Suomessa arvostettua (OKM:n tiedote 5.2.2015)

Suomalaiset alakoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ovat sitoutuneet työhönsä ja kokevat, että heidän työtään arvostetaan yhteiskunnassa. Alakoulujen opettajat tekevät paljon yhteistyötä keskenään. Toisella asteella opettavat arvostavat erityisesti opiskelijoilta saatua palautetta. OECD:n TALIS 2013 –tutkimuksen Suomen tulosten raportti luovutettiin torstaina opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle.

TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey) on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n toteuttama kansainvälinen opetuksen ja oppimisen tutkimus. Suomesta siihen osallistui 193 alakoulua ja lähes 3 000 opettajaa. Suomesta oli mukana myös 146 lukiota ja ammatillisen koulutuksen oppilaitosta ja niistä 2 400 opettajaa. 

TALIS 2013 -tutkimus keskittyy rehtorien ja opettajien työhön. Opettajien ja rehtoreiden käsitykset omasta työstään, koulujen opetusmenetelmät, johtaminen ja opettajien saama palaute ovat tutkimuksen aiheina. Se kuvaa myös sitä, miten opettajien ammatilliset kehittymistarpeet ja täydennyskoulutus kohtaavat. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa osallistujamaille kansainvälistä vertailutietoa opetusta, oppimista ja johtamista edistävistä tekijöistä. Tutkimus perustuu opettajille ja rehtoreille tehdyn kyselyn vastauksiin. 

Alakoulujen opettajista 57 prosenttia ja toisen asteen oppilaitosten opettajista peräti 69 prosenttia kokee, että heidän työtään ja ammattiaan arvostetaan yhteiskunnassa. Luvut ovat Suomea heikompia muissa Pohjoismaissa. Suomalaisopettajat luottavat ammattitaitoonsa ja kykyynsä toimia oppilaiden kanssa. He uskovat voivansa vaikuttaa paljon oppilaiden arvostukseen oppimista kohtaan. Melkein 90 prosenttia alakoulun opettajista ajattelee näin. Toisella asteella opettavista lähes 90 prosenttia arvioi, että he saavat opiskelijat uskomaan opintomenestykseensä. 

Opettajat ovat sitoutuneita työhönsä. Suomalaisista toisen asteen opettajista vain kaksi prosenttia on katunut ammatinvalintaansa. PISA-menestyksestään tunnetussa Singaporessa melkein puolet opettajista aprikoi, olisiko ollut parempi valita jokin toinen ammatti. 

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru on tyytyväinen tutkimustuloksiin. 
- Työhönsä sitoutunut opettaja on koulun kehittämistyön perusta. Emme ole joutuneet kohtaamaan niitä vaikeuksia, joita seuraa, kun opettajankoulutus ja opettajan työ eivät kiinnosta. Tällaisia ongelmia on esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. 

Kiurun mukaan hyvä uutinen on myös se, että opettajat tekevät paljon yhteistyötä keskenään. Näin on varsinkin alakouluissa, joissa tiimityö on yleistä ja opettajat vaihtavat mielellään oppimateriaalia keskenään. Hän toivoo yhteistyön lisääntyvän myös muilla kouluasteilla. Kiuru iloitsee myös, että suomalaisopettajat arvostavat oppilailta saatua palautetta. 

Tutkimus paljastaa, että opettajien osallistuminen ammatillista kehittymistä tukevaan koulutukseen on Suomessa selvästi vähäisempää kuin muissa tutkimukseen osallistuneissa maissa. Uusille opettajille tärkeä perehdytys ja mahdollisuus saada mentoroinnin tukea työlleen on niukkaa. Opettajat kaipaavat eniten tietoa tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksista opetuksessa. 

-Huolestuttavaa on, että olemme jäljessä monista muista maista täydennyskoulutukseen osallistumisessa. Täydennyskoulutuksen osallistumisesteiden vähentäminen on keskeinen haaste. Ammatillisen kehittymisen riittävä tuki opettajalle on laadukkaan koulutuksen edellytys, Kiuru toteaa. 

Lisätietoja: 
-opetusneuvos Armi Mikkola (OKM), puh. 029 533 0214 
-pääsihteeri Kimmo Hämäläinen (OPH), puh. 029 533 1235 
-projektipäällikkö Matti Taajamo (JY, Koulutuksen tutkimuslaitos), puh. 040 805 4281 
---- 
• Suomi osallistui myös yläkouluja koskevaan tutkimukseen. Tulokset julkistettiin kesäkuussa 2014. 
• TALIS 2013 –tutkimuksen toteutti Suomessa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksen PISA-kouluja koskevat tulokset raportoidaan syksyllä 2015.

Raportti