Opettajan työ edelleen vetovoimainen (tiedote 3.2.2015)

Täydennyskoulutuksessa ja perehdyttämisessä vakavia puutteita

Opettajan työ on edelleen vetovoimainen ja arvostettu. Opettajat ovat hyvin sitoutuneita ja tyytyväisiä työhönsä. Niinpä myös opettajien poistuminen opetusalalta on Suomessa vähäistä. Ongelmana on opettajien vähäinen täydennyskoulutus ja uusien opettajien perehdyttäminen työhönsä.

Tällaisiin tuloksiin on tultu opettajien pedagogista asiantuntijuutta ja liikkuvuutta selvittävässä PAL-hankkeessa. Tutkimuksen on toteuttanut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä Opetushallituksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Siinä selvitettiin opettajaksi hakeutumista, opettajien liikkuvuutta ja osaamishaasteita peruskoulussa, toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa. Tutkimukseen osallistui yli 1900 opettajaa.

Opettajan ammatti on suosittu

Suomi on opettajankoulutukseen hakeutumisessa poikkeuksellinen maa verrattuna muihin Euroopan maihin. Monissa maissa on suuria vaikeuksia saada edes kaikkia koulutuspaikkoja täytettyä, kun Suomessa opettajankoulutus on yksi suosituimpia hakukohteita.

– Halukkuus hakeutua opettajankoulutukseen on yhteydessä opettajan työn yhteiskunnalliseen arvostukseen. Arvostukseen vaikuttavat muun muassa jokaisen kansalaisen koulumuistot, median välittämä kuva ja palkkaus, mutta myös opettajien työhyvinvointi ja mahdollisuudet kehittyä ammatissa, kertoo erikoistutkija Matti Taajamo Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Opettajista tyytyväisiä työhönsä on PAL-tutkimuksen tulosten mukaan yli 80 % opettajista. Opettajien tyytyväisyydestä kertoo myös se, että opettajien poistuminen opetusalalta on Suomessa vähäistä ja liittyy usein henkilökohtaiseen uralla etenemiseen. Esimerkiksi peruskoulun ja lukion opettajista on PAL-tulosten mukaan siirtynyt koko työuran aikana muihin tehtäviin vain 9,3 %.

Täydennyskoulutus ja perehdytys vähäistä ja hajanaista

Opettajien työ on muuttumassa aiempaa nopeammin. Opettajien tulee sietää aiempaa enemmän painetta ja ristiriitoja. Opettajien omien kokemusten mukaan opettajien peruskoulutus antaa liian vähän valmiuksia esimerkiksi kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön, moniammatilliseen yhteistyöhön, työrauhakysymyksiin ja haastavimpien lasten kohtaamiseen.

PAL-tutkimuksen mukaan kuitenkin Suomessa panostukset opettajien ammatilliseen kehitykseen ovat vaatimattomia, epäsystemaattisia ja usein puutteellisesti kohdennettuja. Täydennyskoulutus on hajanaisesti järjestetty ja sen yhteys peruskoulutukseen ohut. Ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen on jätetty liiaksi opettajien henkilökohtaiselle vastuulle. Kuntien tiukkeneva talous leikkaa halukkuutta ja mahdollisuuksia tukea opettajien osaamisen kehittymistä.

– Opettajan ammatillisen kehityksen tukeminen vaatii lähivuosina kasvavaa huomiota. Ammattitaidon perusteet luodaan yliopistojen opettajankoulutusohjelmissa ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa, mutta osaaminen vaatii jatkuvaa huoltoa ja päivitystä. Jokaisella lapsella ja hänen huoltajillaan on oikeus vaatia koululta ajantasaista pedagogista osaamista. Tämä edellyttää sekä työnantajan että -tekijän sitoutumista pitkäjänteiseen toimintaan ammatillisen osaamisen turvaamiseksi, valottaa Taajamo PAL-hankkeen johtopäätöksiä.

PAL-tutkimuksessa nousi erityisen vahvana esiin uusien opettajan perehdyttäminen. Työelämään siirtyminen on opettajille haasteellisempaa kuin monissa muissa ammateissa. Kuitenkin yleissivistävän koulutuksen opettajista yli puolet (57 %) ei ollut saanut lainkaan perehdytystä tai tukea uransa ensimmäisinä vuosina.

– Uudella opettajalla on useimmiten heti opiskelun jälkeen täysi juridinen ja pedagoginen vastuu. Suomessa ei kuitenkaan ole säädöksiin perustuvaa perehdyttämistä tai järjestelmää vastavalmistuneille opettajille, huomauttaa Taajamo.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Matti Taajamo (Jyväskylän yliopisto), Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 040 805 4281, matti.j.taajamo@jyu.fi
  • johtaja, professori Jouni Välijärvi (Jyväskylän yliopisto), Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 050 567 7210, jouni.valijarvi@jyu.fi

Tutkimusraportit:

Jokinen, H., Taajamo, M. & Välijärvi, J. (toim.) 2014. Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa – huomisen haasteita. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.  https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/d114

Jokinen, H., Taajamo, M., Miettinen, M., Weissmann, K., Honkimäki, S., Valkonen, S. & Välijärvi, J. 2013. Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 50. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2013/g050