Yliopistopedagogiikka 2/2015: Pedagoginen koulutus vie opetusajattelua pois pelkästä tiedon välittämisestä (tiedote 2.11.2015)

Yliopistopedagogiikka-lehden uusin numero on ilmestynyt osoitteessa www.yliopistopedagogiikka.fi.

Yliopistopedagoginen koulutus antaa hyvän perustan opettajien opetuksen kehittämiselle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pedagogiseen koulutukseen osallistuminen on vaikuttanut opettajien pedagogisen ajattelun kehittymiseen ja opettajien opetuksellisen lähestymistavan muuttumiseen kohti oppimislähtöistä ja opiskelijakeskeistä lähestymistapaa.

Matti Meriläinen pohtii tieteellisessä artikkelissaan, millainen opetusajattelu on tunnistettavissa Yliopistojen opetusalan liiton (YLL) jäsenillä ja millainen yhteys pedagogisella koulutuksella on opettajien opetusajatteluun. Meriläisen tekemä ryhmävertailu paljasti, että pedagoginen pätevyys ja työn ohessa suoritettavat pedagogiset opinnot tukevat opetusajattelua, jossa korostuu pyrkimys pois pelkästä tiedon välittämisestä.

Opettajan opetusajattelu ja opetuksellinen lähestymistapa limittyvät osittain toisiinsa, ja opetusajattelun voi tulkita opetuksellisen lähestymistavan taustalla vaikuttavaksi käsitteeksi. Meriläisen tutkimus käsitteellistää opetusajattelua ja tuo esiin kolme opetusajattelua kuvaavaa latenttia ominaisuutta: opetuksen tiedon välittämisenä, pedagogisena osaamisena sekä opiskelijan oppimisen edistämisenä. Tulosten perusteella yliopistopedagogisen koulutuksen tulisi tukea opetusajattelun taustalla vaikuttavien opetus- ja oppimiskäsityksien kehittymistä, koska pelkkä pedagoginen osaaminen ei saa aikaan oppimislähtöistä ja opiskelijan oppimista tukevaa opetusta.

Numerossa on monipuolisia opetuksen kehittämisen ja opetuskokeilujen kuvauksia sekä kaksi mielenkiintoa herättävää keskustelunavausta. Maarit Ansela tuo esiin tunteiden merkityksen tunnistamisen ja uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisen tärkeyden yliopistoissa, ja Minna Maunula kuvaa kirjoituksessaan tohtoriopintojen ohjauksen uusia haasteita.

Lisätietoja

Päätoimittaja Anne Nevgi, anne.nevgi@helsinki.fi, puh. 02941 20627

Toimittaja Anna-Maija Tuuliainen, anna-maija.tuuliainen@jyu.fi, puh. 040 805 426