Lärarutbildning som en livslång process

Ingen är fullärd efter avslutade studier. Någonsin. Inlärningen fortsätter livet ut.
Ändå kan alla någonting sådant som ingen annan kan på precis samma sätt.

Någonting mycket speciellt och unikt.

Meningsfull inlärning är aktivt kunskapssökande

VERME bygger på tanken att alla som arbetar
inom undervisning och fostran kan lära av varandra.
En meningsfull inlärning utgår från egen erfarenhet,
från svar på verkliga frågor och lösningar på verkliga
problem.

Därför bygger fortbildningen i VERME-grupperna
inte på färdiga informationspaket, utan på '
gruppens egen planering.

Gruppen gör upp en vägkarta som hjälper
till att söka lösningar på autentiska problem
som gruppmedlemmarna har stött på i arbetet
eller svar på sådana frågor som anses viktiga.

Problembaserad inlärning

Inlärning bygger alltid på tidigare kunskap,
uppfattningar och erfarenheter. Läraren
behöver inte heller vara en passiv åhörare
under fortbildningen utan han eller hon kan
formulera och presentera själva problemet
och söka lösningar på det tillsammans med
de andra.

Det vill säga konstruktivism på högsta nivå,
reflekterande lärarutbildning. Problembaserad
samarbetsinlärning i ordets sanna bemärkelse.

Lärarutbildningen 2020

Lärarutbildning 2020, dvs. det riksomfattande utvecklingsdokumentet
inom lärarutbildningen, ser mentorskapets roll för nyblivna lärare på
följande sätt:

”Lärarutbildningen bör förnyas så att den
utgör en process där grundutbildningen,
det så kallade introduktionsskedet och
fortbildningen bildar en enhetlig helhet som
stöder en kontinuerlig utveckling av lärarens expertis.

Rätten till introduktionsutbildning bör garanteras
alla lärare. Avsaknaden av en systematisk
introduktionsutbildning hämmar ofta
utvecklingen speciellt av unga lärares
expertis och försvagar skolans möjligheter
att tillgodogöra sig lärarens tidsenliga
kunskaper. Avsaknaden av introduktionsutbildning
gör det också mera sannolikt att läraren
söker arbete utanför utbildningssektorn.

Mentorverksamheten bör utvecklas till en
central verksamhetsform i introduktionsskedet.
Den här verksamheten är en internationellt flitigt
använd och undersökt metod som stöder
nyblivna lärare. Också i Finland finns det r
edan undersökningsresultat med
empiriska uppgifter om olika typer
av mentorverksamhet.”

(Lärarutbildning 2020, 46-47.)