Vad är verme?

Ordet verme är en förkortning av finskans ”vertaisryhmämentorointi” och kommer från engelskans ”peer group mentoring”, vilket är ett slags mentorskap bland kamrater eller likställda. Traditionellt betyder mentorskap att en erfaren sakkunnig handleder en yngre person. Ett mentorskap bland likställda skiljer sig på två sätt från den traditionella modellen. En traditionell mentor är en äldre och mera erfaren arbetstagare som flyttar över ”osynlig information” till en yngre. Mentorprogrammet verme utgår däremot från tanken att kunskapsöverföringen är ömsesidig.Den andra viktiga skillnaden jämfört med den traditionella mentorverksamheten är att mentorprogrammet verme sker i grupper där det finns både erfarna och mindre erfarna arbetstagare. I grupperna delar man med sig av sina erfarenheter och sin kunskap, ibland också av problem och utmaningar.

Kom till verme-gruppen som du är

Verme är avsedd för nya arbetstagare och sådana som återvänder till arbetslivet efter en paus, men också för alla dem som är intresserade av att dela med sig av sin kunskap och att lära sig i grupp. Förutom lärare är också övriga anställda inom området undervisning och fostran välkomna i grupperna, till exempel studiehandledare och skolgångsbiträden.

Verme-gruppen samlas på eftermiddagarna

Gruppen samlas 6–8 gånger per läsår cirka 1,5–2 timmar åt gången.
En startande grupp gör upp en verksamhetsplan under sitt första möte.
Gruppen kan också välja ett allmänt, gemensamt ämne som tema för
hela perioden, till exempel kulturell mångfald, läroplansarbete eller
utveckling av undervisningsmetoderna i ett visst läroämne.

En verme-grupp bygger på förtroende

Innan gruppen startar ingår den ett förtroendeavtal.
Allt som diskuteras i gruppen stannar inom gruppen.
Ingenting förs vidare.