Mikä verme?

Osaava Verme-verkostossa kehitetään opetusalalle toimintatutkimuksen avulla uutta täydennyskoulutuksen lähestymistapaa: vertaisryhmämentorointia. Verme pyrkii rakentamaan opettajankoulutuksesta elämänmittaista ammatillisen kehittymisen jatkumoa. Verme on suunnattu erityisesti uusille opettajille, mutta sitä voidaan soveltaa myös uudessa tilanteessa tai työyhteisössä aloittaville opetusalan työntekijöiden, kuten rehtoreiden ja koulunkäynninohjaajien tueksi.


Verme-mentorointi perustuu työskentelyyn pienryhmissä, joissa on noin 4–10 henkilöä. Mentorointiryhmä kokoontuu noin 6–8 kertaa lukuvuodessa 1,5–3 h kerrallaan. Ryhmässä jaetaan kokemusta ja osaamista, mutta myös työssä koettuja haasteita.

Verme tulee sanasta vertaisryhmämentorointi, englanniksi "peer group mentoring". Mentorointi tarkoittaa perinteisesti sitä, että kokenut osaaja opastaa nuorempaa. Vertaisryhmämentorointi eroaa perinteisestä mallista kahdella tavalla:

Perinteisesti mentoroinnissa vanhempi ja kokeneempi työntekijä siirtää "hiljaista tietoa" nuoremmalle. Verme-mentorointi sitä vastoin lähtee ajatuksesta, että molemmilla on toisilleen annettavaa. Toinen merkittävä ero perinteiseen verrattuna on, että Verme- mentorointi tapahtuu ryhmissä, joissa on mukana sekä kokeneita että vähemmän kokeneita työntekijöitä. Ryhmissä jaetaan kokemusta ja osaamista, joskus myös ongelmia ja työn haasteita.

Täydennyskoulutusta vai ammatillista kehittymistä?

Verme on reflektiivistä täydennyskoulutusta. Oikeastaan sana "täydennyskoulutus" on huono, koska kyse ei ole "täydentämisestä". Pikemmin jatkuvasta ammatillisesta kasvusta, joka perustuu reflektiiviseen ajatteluun: oman työn ja ammatillisten käytänteiden kehittämiseen, vertaiskeskustelun ja yhteisen pohdinnan avulla.

Verme perustuu ajatukseen, että kaikki opetus- ja kasvatustyössä voivat oppia toisiltaan. Mielekäs oppiminen perustuu omakohtaiseen kokemukseen, aitojen kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen. Siksi verme-ryhmissä täydennyskoulutus ei perustu valmiiksi mietittyihin tietopaketteihin, vaan ryhmän tekemään suunnitelmaan. Ryhmä tekee itselleen tiekartan, jonka avulla se hakee ratkaisuja koettuihin työn pulmiin tai tärkeiksi katsomiinsa kysymyksiin.

Verme-ryhmään sellaisena kuin olet

Verme on tarkoitettu paitsi uusille ja tauon jälkeen työhön palaaville, myös kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet jakamaan osaamista ja oppimaan yhdessä. Ryhmiin ovat tervetulleita opettajien lisäksi muut opetus- ja kasvatusalan työntekijät, kuten opinto-ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat.