Åländska 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen
2011. 81 s. 25 e. Tilauskoodi: D101.


Julkaisun verkkoversio

År 2009 deltog åländska skolor för andra gången med ett större sampel i PISA (Programme for International Student Assessment), OECD:s internationella studie som undersöker elevers förmågor i och attityder till läsning, matematik och naturvetenskap. År 2009 deltog redan över 60 länder och områden i undersökningen. I den här rapporten presenteras resultatnivån på Åland. Resultatnivån för de 151 åländska ungdomarnas prestationer i läsförmåga, matematik och naturvetenskaper jämförs med de nationella resultaten och resultaten i andra nordiska länder samt andra deltagande länders resultat. Ett stort intresse riktas även mot könsskillnaderna som traditionellt sett har varit stora i Finland.

ISBN 978-951-39-4464-3 (Häftad)
ISBN 978-951-39-4465-0 (PDF)