Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi

Opettajien täydennyskoulutus 2005 ja seuranta 1998–2005 oppiaineittain ja oppialoittain eri oppilaitosmuodoissa

Ellen Piesanen, Ulla Kiviniemi & Sakari Valkonen

2007. 244 s. 26 euroa. Tilausnumero G038.

 

Verkkojulkaisu

Julkaisu pohjautuu opetusministeriön vuonna 2001 julkaiseman Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman valtakunnallisen seuranta- ja arviointihankkeen eri oppiaineiden ja oppialojen opettajien täydennyskoulutusta koskevan osuuden tuloksiin. Täydennyskoulutuksen arviointi toteutettiin keväällä 2005. Aineistona oli opettajille, oppilaitosjohdolle sekä kuntien opetustoimen johdolle suunnatut kyselyt sekä täydennyskoulutuksen eri toimijoilta kerätty haastattelumateriaali. Seurannassa käytettiin Opetushallituksen toteuttaman täydennyskoulutustutkimuksen aineistoa vuodelta 1998.

Julkaisussa kuvataan eri oppilaitosmuodoissa työskentelevien opettajien täydennyskoulutuksen tämän hetken tilaa ja kehittämisohjelmassa esitettyjen täydennyskoulutussuositusten toteutumista oppiaineittain ja oppialoittain. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan seurantajakson aikana opettajien täydennyskoulutuksessa tapahtuneita muutoksia.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta kiinnostuneille, kuten oppilaitosten opettajille, rehtoreille ja opettajankouluttajille. Tuloksia voidaan hyödyntää myös oppilaitosten kehittämistyössä sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tutkimusselosteita 38
ISBN 978-951-39-2969-5-2 (nid.)
ISBN 978-951-39-2968-8 (pdf)