Osaamista rakentamassa

Ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä

Maarit Virolainen

2006. 131 s. 23 euroa. Tilausnumero G027.

 

Verkkojulkaisu

Opiskelijoiden opintoihin kuuluvat harjoittelut ovat yksi ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön alue. Ne luovat osaltaan ammattikorkeakoulujen työelämäläheisyyttä ja niille ominaista profiilia suomalaisessa duaalimalliin perustuvassa korkeakoulujärjestelmässä. Osa ammattikorkeakoulujen koulutusaloista on nojannut vankkoihin traditioihin harjoittelujen järjestämisessä ammattikorkeakoulujen perustamisesta alkaen. Jotkut alat ovat lähteneet myös aktiivisesti etsimään uusia käytäntöjä opiskelijoiden työpaikalla oppimisen tukemiseksi.

Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen työharjoittelumalleja. Aineistona ovat viidessä ammattikorkeakoulussa kolmella alalla tehdyt haastattelut. Tutkimuksen tavoitteena on harjoittelumallien jäsentäminen ja niiden rakentamisen ehtojen pohdinta. Esitetyt harjoittelumallit sekä muut tulokset antavat virikkeitä harjoittelujen ja niitä koskevien palautejärjestelmien kehittämiseen.

Tutkimusselosteita 27
ISBN 951-39-2461-0 (nid.)
ISBN 978-951-39-3517-7 (pdf)