Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi 2005

OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2005 JA SEURANTA 1998 - 2005

Ellen Piesanen, Ulla Kiviniemi & Sakari Valkonen

2006. 200 s. 25 euroa. Tilausnumero G029

 

Verkkojulkaisu

Julkaisu pohjautuu opetusministeriön vuonna 2001 julkaiseman Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman valtakunnallisen seuranta- ja arviointihankkeen opettajien täydennyskoulutustutkimuksen tuloksiin. Täydennyskoulutuksen arviointi toteutettiin keväällä 2005. Aineistona oli opettajille, oppilaitosjohdolle sekä kuntien opetustoimen johdolle suunnatut kyselyt sekä täydennyskoulutuksen eri toimijoilta kerätty haastattelumateriaali. Seurannassa käytettiin Opetushallituksen toteuttaman täydennyskoulutustutkimuksen aineistoa vuodelta 1998.

Julkaisussa tarkastellaan opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen tämän hetken tilaa, kehittämisohjelmassa esitettyjen suositusten toteutumista sekä seurantajakson aikana opettajien täydennyskoulutuksessa tapahtuneita muutoksia.

Julkaisu on tarkoitettu kakille opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta kiinnostuneille, kuten oppilaitosten opettajille ja rehtoreille, opettajankouluttajille sekä opettajankoulutuksen kehittäjille.

Tutkimusselosteita 29
ISBN 951-39-2428-9