Kahdeksasluokkalaisten yhteiskunnallista osaamista, osallistumista ja asenteita mittaava tutkimus käynnistyy

Koulutuksen tutkimuslaitos tiedottaa 25.8.2015

Koulutuksen tutkimuslaitoksessa käynnistyy jälleen kahdeksasluokkalaisten yhteiskunnallista osaamista, osallistumista ja asenteita mittaava tutkimus, ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study 2016). Tämä kansainvälisen IEA-järjestön organisoima tutkimus tuottaa tietoa nuorten yhteiskuntaa koskevasta tietämyksestä, keskeisimpien ilmiöiden ja käsitteiden ymmärtämisestä, asennoitumisesta kansalaisuuteen ja kansalaisyhteiskuntaan sekä nuorten halukkuudesta toimia kansalaisyhteiskunnan aktiivisina jäseninä.

Pääasiallinen tutkimusaineisto koostuu peruskoulun 8.-luokkalaisille esitettävistä tiedollisista koetehtävistä sekä asenteita ja osallistumista koskevista kyselyistä. Lisäksi kahdeksansien luokkien opettajilta kerätään tietoa mm. heidän käsityksistään koulujen yhteiskunnallisesta opetuksesta ja kasvatuksesta sekä sosiaalisista suhteista koulussa. Rehtoreilta kerätään tietoa koulujen opiskeluolosuhteista sekä yhteiskunnallisen opetuksen ja kasvatuksen toteutuksesta.

Tutkimus toteutetaan maalis-huhtikuussa 2016. Siihen osallistuu 26 maata ympäri maailmaa. Koulut ja vastaajat valitaan otannalla. Suomessa tutkimukseen valitaan noin 185 koulua, joita informoidaan tutkimuksesta kirjeitse syyskuun 2015 alkupuolella. Koulut saavat tuloksista koulukohtaisen palautteen.

Tutkimus rakentuu keskeisiltä osin vuonna 2009 toteutettuun CIVIC/ICCS -tutkimukseen ja vuonna 1999 toteutettuun CIVED -tutkimukseen. Tutkimusten sisällöllinen vastaavuus mahdollistaa kahdeksasluokkalaisten osaamisen, osallistumisen ja asenteiden pitkäaikaisen seurannan. Ensimmäiset tulokset julkistetaan marraskuussa 2017.

Koulutuksen tutkimuslaitos toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Hankkeen verkkosivut: https://ktl.jyu.fi/iccs/

Lisätietoja: