Teknologia muuttaa opettajan roolia (tiedote 12.2.2015)

Teknologian kehittyessä perinteiset opetusmenetelmät ovat saaneet rinnalleen yhä enemmän erilaisia, teknologiaa hyödyntäviä oppimis- ja opetusmenetelmiä. Kehitys on saanut osakseen ristiriitaisia reaktioita: Yhtäältä on esitetty uhkakuvia, että opettajat yritetään korvata teknologian avulla. Toisaalta teknologiaa kohtaan on luotu ylioptimisia odotuksia siitä, että se ratkaisisi oppimisen ongelmat.

Tuoreen suomalais-sveitsiläis-belgialaisen tutkimusyhteistyön tuloksena on nyt saatu uutta tietoa opettajan muuttuneesta roolista uusissa, teknologiatuetuissa oppimisympäristöissä. Tutkimustulosten perusteella teknologian käyttöönotto muuttaa opettajan roolia perinteisestä tiedontarjoajasta enemmän oppimisen ohjaamiseen ja oppilaiden kanssa tapahtuvaan yhteiseen ongelmanratkaisuun. Teknologia tarjoaa myös uudenlaisia oppimismahdollisuuksia.

– Esimerkiksi tablettien ja älypuhelinten avulla on löydetty uusia tapoja tukea koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä, kun työelämässä kuvattuja videoita voidaan käyttää oppimisresurssina koulussa, valottaa dosentti Raija Hämäläinen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Hämäläisen mukaan älypuhelimet myös avaavat uusia mahdollisuuksia toteuttaa opetusta, jossa oppijoilla on aiempaa aktiivisempi rooli.

– Älypuhelinten avulla oppijat voivat esimerkiksi itse käsikirjoittaa ja toteuttaa videoita, jotka havainnollistavat opittavia ilmiöitä.

Haasteena laitteiden monipuolinen hyödyntäminen

Parhaimmillaan onnistunut teknologian hyödyntäminen tarjoaakin mahdollisuuksia entistä vuorovaikutteisemmalle oppimiselle sekä opettamiselle. Tämä tietysti luo haasteen opettajien ammatilliselle kehitykselle sekä opettajankoulutukselle.

– Tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittymisen näkökulmasta keskeistä on se, kuinka hyvin onnistumme tulevaisuudessa hyödyntämään uusia teknologisia välineitä, kuten tabletteja, älypuhelimia ja pelejä, oppimisen tukena, Hämäläinen summaa.

Tutkimuksen kohteena oli ammattiopiston eri alojen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita sekä heidän opettajiaan. Tutkimuksen pääpaino oli opettajan ja opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa erilaisissa teknologiatuetuissa oppimisympäristöissä. Hanketta on rahoittanut Suomen akatemia.

 

Lisätietoja:

Raija Hämäläisen kuva on saatavilla osoitteesta: https://ktl.jyu.fi/tiedotteet/rh/. Kuvan on ottanut Martti Minkkinen ja se on vapaasti median käytettävissä.

Artikkelin tiedot: