Yhteiskuntaluokasta vaietaan opetuksessa (Suomen kasvatustieteellisen seuran tiedote 29.9.2014)

Keskustelu yhteiskuntaluokista ja niiden merkityksestä ihmisten itseymmärrykselle ja eriarvoisuuden kokemuksille on voimistunut viime vuosina Suomessa. Hyvinvointiyhteiskunnan osana rakennettu yhtenäiskoulujärjestelmä on ollut areena, jossa luokkaeroja on pyritty tasoittamaan. Tämä on osaltaan johtanut luokan sivuuttamiseen ja vaientamiseen, jopa sen olemassaolon kieltämiseen.

Uusi feminististä pedagogiikkaa käsittelevä teos ”Eroja ja vaarallisia suhteita: keskustelua feministisestä pedagogiikasta” analysoi yhteiskunnallisten erokategorioiden, kuten luokan, sukupuolen, etnisyyden ja seksuaalisuuden, olemassaoloa ja vaikutuksia opetuksen arkeen ja pedagogisiin käytäntöihin erityisesti yliopistoissa. Eroista vaikeneminen on vaikeuttanut ihmisten kykyä tunnistaa eroja ja niihin liittyviä ajatustapoja, jotka ovat toimintamme, kuten opettamisen taustalla.

Omiin sidoksiin törmääminen voi järkyttää opiskelijaa

Opetus- ja oppimistilanteissa törmääminen omiin henkilökohtaisiin sidoksiin luokan, etnisyyden ja sukupuolen kaltaisiin kategorioihin voi järkyttää opiskelijoita. Opiskelija voi havaita omien ja toisten näkökulmien rajoittuneisuuden, esimerkiksi neutraaliuden ja tasa-arvoisuuden taakse kätkeytyvät sukupuoleen ja luokkaan liittyvät stereotyyppiset käsitykset. Siis sen miten esimerkiksi sukupuoli voi rajoittaa opiskelijan toiminnan mahdollisuuksia.  Myös opettajille omaan vaikenemiseen tai normien ylittämisen vaikeuteen havahtuminen voi olla monimutkainen, mutta samalla silmiä avaava tilanne.

Opettamisen ja oppimisen tavat eivät ole neutraaleja

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena kaikilla sen tasoilla on tiedon jakaminen ja tiedon tuottaminen. Kuten tieto itsessään, myöskään tavat käsitellä tätä tietoa – eli opettaa ja oppia – eivät ole neutraaleja. Feministisen pedagogiikan keskeinen tehtävä on pohtia eroja, valtaa ja tiedon tuottamisen yhteiskunnallisia ehtoja. Kirjassa eri tieteenalan edustajat pohtivat erojen, vallan ja tiedon yhteenkietoutumista sekä teoreettisina kysymyksinä että käytännöllisinä seikkoina erilaisissa opetustilanteissa. Kirjassa esitetään esimerkiksi kysymys siitä, eikö olisi jo aika alkaa pohtia miten suomalaisen kulttuurin itsestään selvänä pidetty rodullinen valkoisuus näkyy tavoissamme opettaa.

Lisätietoja:

Julkaistu teos:

Jaana Saarinen, Hanna Ojala & Tarja Palmu (toim.): Eroja ja vaarallisia suhteita: keskustelua feministisestä pedagogiikasta. Teos on julkaistu Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -sarjassa numerolla 65, 259 sivua, hinta 30 euroa + toimituskulut. Jyväskylä 2014. ISBN 978-952-5401-67-7, ISSN 1458-1094.

Tiedustelut ja tilaukset Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelusta, puh. 040 804 4276, ktl-asiakaspalvelu@jyu.fi, tai seuran verkkokaupasta, http://shop.kasvatus.net.