Aikuiskoulutukseen osallistuminen vilkasta Pohjoismaissa – taidoiltaan heikkoja vaikea saada koulutukseen (tiedote 15.12.2014)

Kaksi kolmesta aikuisesta kaikissa Pohjoismaissa osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen. Osallistumisprosentti on OECD-maiden korkeimpia.  Aktiivisimmin aikuiskoulutukseen osallistuivat korkeasti koulutetut ja johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, joiden lukutaito ja numerotaidot ovat vankat. Sen sijaan heikot taidot omaavia aikuisia aikuiskoulutus ei aina tavoita.

Nämä seikat käyvät ilmi tuoreesta pohjoismaisesta raportista. Kyseessä on kansainvälisen 16–65-vuotiaiden aikuisten osaamista selvittäneen PIAAC-tutkimuksen jatkohankkeen julkaisu. Siinä selvitetään aikuisten perustaitojen – lukutaidon, numerotaidon ja tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon – yhteyttä ikään. Raportin suomalaistutkijoiden osuudessa tarkasteltiin muun muassa aikuiskoulutusta ja aikuisten perustaitojen tasoa Pohjoismaissa.

Heikoimpien osaajien perustaitojen kehittämiseen tarvitaan koulutusta

Pohjoismaiden 16–65-vuotiaiden perustaidot ovat PIAAC-tutkimuksen kärkeä kaikilla kolmella tutkitulla perustaidon osa-alueella. Aikuiskoulutukseen osallistuneet olivat perustaidoiltaan parempia kuin ne, jotka eivät osallistuneet. Yllättävää kyllä, kun aikuiskoulutukseen osallistuneiden ikä, koulutus, sukupuoli ja ammatillinen asema otettiin huomioon, eroja osaamisessa ei koulutukseen osallistuneiden ja osallistumattomien välillä juurikaan ollut. Muita aikuiskoulutukseen liittyviä hyötyjä tutkimuksessa ei kartoitettu.

– Näyttäisi siltä, että aikuiskoulutukseen osallistuminen sinänsä ei parantaisi aikuisten lukutaitoa, numerotaitoa ja tietotekniikkaa soveltavaa ongelmanratkaisutaitoa. Tähän aikuiskoulutus ei toki usein pyrikään, vaan se saattaa esimerkiksi liittyä suoraan työtehtäviin tai harrastuksiin. Mikäli kuitenkin arvioiduissa taidoissa heikkojen aikuisten määrää halutaan vähentää, tarvitaan pitkäkestoisia perustaitojen kehittämiseen suunnattuja toimenpiteitä, huomauttaa professori Antero Malin.

Raportti on osa pohjoismaista tutkimushanketta ”Skill acquisition, skill loss, and age”, johon osallistuu tutkijoita Suomen lisäksi Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Tutkimusta koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja rahoittaa NordForsk, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin. Tutkimus hyödyntää ensisijaisesti PIAAC-tutkimuksessa (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Pohjoismaista kerättyjä tietoja sekä niihin liitettyjä rekisteritietoja.

Lisätietoja

  • Professori Antero Malin, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 4263, antero.malin@jyu.fi
  • Yliopistonlehtori Sari Sulkunen, Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 3246, sari.sulkunen@jyu.fi

Julkaisun tiedot

Antero Malin (toim.) 2014. Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries. A closer look at the data. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla vain verkosta https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/d112.pdf .