Henkilökohtaisen oppimisen ympäristö tukemaan erilaisia oppimisen tapoja? (tiedote 9.5.2014)

Verkkojulkaisu työelämän ja aikuisoppimisen tarpeisiin

Nykypäivän oppiminen on erilaista kuin vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten. Perinteinen kirjatieto ei enää riitä, vaan oppijalla on myös oltava vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, tiedonhakutaitoja, kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Oppijoiden pitää oppia oppimaan. Myös oman osaamisen tunnistaminen on tärkeää.

Teknologiat ja verkkopalvelut tarjoavat oppimiselle, oppimisympäristöjen laajentamiselle sekä yhteisöllisyydelle yhä monipuolisempia mahdollisuuksia. F-SHAPE-hankkeessa oppimista ja oppimisympäristöjä lähestyttiin nimenomaan oppijan näkökulmasta. Hankkeessa luotiin tutkimukseen perustuvia toimintamalleja, joiden tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja kunnioittaa yksittäisen oppijan tarpeita.

Yksi tällainen toimintamalli on PLE (personal learning environment), eli henkilökohtaisen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset. Se tukee erilaisia oppijoita ja oppimisen tapoja, ja sen avulla oppija voi tunnistaa ja tiedostaa paremmin omaa oppimistaan ja oppimisen käytänteitä.

PLE:hen kuuluu monipuolisia työkaluja ja palveluita, jotka mahdollistavat erilaisen oppimisen. Toisten ihmisten kohtaaminen, verkostoituminen ja erilaisten näkemysten jakaminen mahdollistavat uusien oppimiskokemusten sekä luovien oivallusten syntymisen. Oppija voi rakentaa oppimisympäristönsä juuri niistä työkaluista ja palveluista, jotka ovat hänelle itselleen mieluisia. PLE:t ovat siis yksilöllisiä, eivätkä koskaan valmiita. Ne rakentuvat, kehittyvät ja muovautuvat omistajiensa elämäntilanteiden, oppimishaasteiden, ympäröivien ihmisten ja yhteisöjen mukaan.

F-SHAPE-hankkeen sato on koottu verkkojulkaisuksi, joka on saatavilla osoitteesta https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D109.pdf. Hanke toi yhteen henkilöstöään kehittäviä yrityksiä, koulutusorganisaatioita, sosiaalisen median ja 3D-maailmojen tuottajia sekä oppimisteknologioiden asiantuntijoita. Teos tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia tulevaisuuden oppimisen konseptien kehittämiseen ja vastaa erityisesti työelämän ja aikuiskäyttäjien tarpeisiin.

Lisätietoa:


Teoksen tiedot: Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat. F-SHAPE-projektin satoa. Päivi Häkkinen, Jarmo Viteli (toim.) 2014. 89 s. 29 e (painettu versio).