Åland toppar den finländska och nordiska skolan i matematik i PISA 2012 (meddelande 8.12.2014)

Resultatnivån även bättre än i PISA 2003

PISA-undersökningen 2012 visar att resultatnivån i matematik har sjunkit i de finsk- och svenskspråkiga skolorna i Finland sedan år 2003. En liknande nedgång i matematik kan ses i alla de andra nordiska länderna, med undantag av Norge. De åländska skolorna har lyckats motstå trenden. I PISA 2012 klarade sig de åländska eleverna bättre än eleverna i något annat nordiskt land samt bättre än eleverna i den finsk- och svenskspråkiga skolan i Finland.

Enligt Heidi Harju-Luukkainen, ansvarig forskare vid Pedagogiska forskningsinstitutet, kan resultaten i matematik ur de åländska skolornas perspektiv anses som väldigt positiva.

– Åland som ett relativt isolerat område har lyckats med det som alla försöker; det vill säga nå toppnivå och samtidigt förbättra resultaten i matematik från PISA 2003.

De variabler som bäst lyckas förklara elevframgången i matematik på Åland var elevernas självuppfattning i matematik samt självtillit i matematik. I de andra finländska skolorna kunde man iaktta samma förklarande variabler och linkande förklaringsprocent.

Flickorna bättre än pojkarna på Åland

Enligt resultaten klarade sig flickorna på Åland bättre än pojkarna i matematik, naturvetenskap, läsning och problemlösning. I läsning var skillnaden som störst, till och med 58 poäng. En liknande skillnad mellan könen i läsning har tidigare iakttagits på Åland i PISA 2009.

– Vi vuxna har ett viktigt ansvar; att se till att alla elever, oberoende av elevens kön eller den region på vilken skolan är verksam, får jämlik undervisning, konstaterar Harju-Luukkainen.

Resultaten från PISA-undersökningen 2012 lyfter fram många positiva saker i den åländska skolan. Bland annat låg skoltillhörigheten bland de åländska eleverna över OECD-ländernas medelvärde. Relationen mellan lärare och elever låg på Åland vid OECD-ländernas medelvärde, men dock på en bättre nivå jämfört med de finskspråkiga skolorna i Finland. Också det disciplinära klimatet var bäst på Åland jämfört med alla de andra elevgrupperna.

Vad utvärderar PISA och hur?

I PISA 2012 var matematik huvudundersökningsområdet. De svenskspråkiga skolorna i Finland deltog för tredje gången med ett större sampel i PISA-undersökningen, vilket för första gången gav en möjlighet att pålitligt jämföra resultatutvecklingen i matematik mellan 2003 och 2012.

– Det är viktigt att samplet av elever i Svenskfinland är tillräckligt stort i internationella undersökningar även i framtiden. Detta möjliggör tillförlitliga jämförelser, anser Heidi Harju-Luukkainen.

PISA är OECD:s internationella studie som undersöker elevers kunskaper i och attityder till matematik, naturvetenskap, läsning och problemlösning. PISA undersöker sådana kunskaper och färdigheter som är nära relaterade till vardagslivet och som kan anses ha betydelse för ungdomarna även senare i livet. PISA-undersökningen 2012 av de Åländska skolorna har genomförts som ett extra uppdrag av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet.

Tilläggsinformation

Publikationen

PISA 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna. Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. Pedagogiska forskningsinstitutet, Jyväskylä universitet.

Publikationen kan laddas ner från nätet http://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/d113 och den kan också beställas i tryckt format från Pedagogiska forskningsinstitutets kundrådgivning, telefonnummer 040 805 4276, ktl-asiakaspalvelu@jyu.fi eller i nätbutiken http://www.ktl-julkaisukauppa.fi.