Koulutuksen tutkimuslaitos

Kasvatuksen teemanumerot

Kirjoita teemanumeroon!


Tulevien teemanumeroiden kirjoittajakutsuja:

Koulutustutkimus -teemanumero (5/2018)

Koulutusta tutkitaan monista eri tieteellisistä näkökulmista. Koulutus myös ymmärretään yhteiskunnallisena  ilmiönä hyvin eri tavoin – niin talouden, sivistyksen, koulutuspolitiikan kuin oppimisen ja opetuksenkin ilmiönä. Siksi on tarpeen keskustella, mitä on koulutustutkimus, miten sitä tehdään ja mistä siinä on kysymys. Miten koulutustutkimus eroaa kasvatuksen tutkimuksesta, vai ovatko ne yksi ja sama asia?

Teemanumerossa nostetaan kissa pöydälle ja kysytään: mikä tekee tutkimuksesta koulutustutkimusta?  Teemanumeron tavoitteena on tarkastella koulutustutkimusta monista eri näkökulmista ja pohtia, mitä on koulutustutkimus ja mikä on sen suhde eri tieteenalojen tutkimukseen. Pidämme tärkeinä myös koulutustutkimuksen metodien ja tutkimuskysymysten välisen suhteen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden pohtimista sekä koulutuksen tutkimuksen teoreettisia ja filosofisia näkökulmia. Haastamme kirjoittajia myös pohtimaan kasvatuksen tutkimuksen ja koulutustutkimuksen välistä eroa ja niiden välistä suhdetta.

Voit tarjota teemanumeroon empiiristä, teoreettista tai katsausartikkelia esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

 • koulutustutkimuksen teoreettiset ja filosofiset lähtökohdat
 • koulutuspolitiikka ja koulutustutkimus
 • empiirinen koulutustutkimus
 • vertailevan koulutustutkimuksen ongelmat ja kysymyksenasettelut
 • koulutusjärjestelmä tutkimuskohteena.

Käsikirjoitukset voivat käsitellä kaikkia koulutusjärjestelmän tasoja. Samoin rohkaisemme tarkastelemaan koulutustutkimusta eri tieteenalojen näkökulmista käsin.  Myös puheenvuorot ja aihepiiriä tarkastelevat kirja-arvioinnit ovat tervetulleita.

Teemanumeron toimittavat Maarit Arvaja, Hannu Heikkinen ja Jussi Välimaa.

Toimittajat pyytävät teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita lähettämään ehdotuksensa 9.3.2018 mennessä. Ehdotuksessa tulee olla kirjoittajien nimet ja noin 200–250 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä. Sen perusteella annetaan kirjoittajille palaute 16.3.2018 mennessä.   Valmiit Kasvatus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaiset tekstit lähetetään toimittajille viimeistään 4.6.2018.

Ehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen maarit.arvaja(at)jyu.fi.

HUOM. Koulutuksen arviointi -teema siirtyy numerosta 5/2018 numeroon 1/2019.

 

Koulutuksen arviointi -teemanumero (1/2019)

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisen päätöksenteon tueksi ja opetus- ja kasvatuskäytänteiden edistämiseksi.  Arvioinnin menetelmät ja prosessit vaihtelevat suuresti, koska arvioinnin kohteina olevien tahojen (henkilöt, organisaatiot, ohjelmat) tavoitteet ja luonne vaihtelevat. Arvioinnin valtavirrat keskittyvät erityisesti oppimistuloksiin, mutta enenevästi toteutetaan myös teema- ja ohjelma-arviointeja. Arvioinnin määrällinen lisääntyminen kaikkialla OECD-maissa on johtanut myös kriittisiin arvioihin arvioinnin painoarvosta, paradigmoista ja seurauksista sekä arviointiasiantuntemuksen laadusta.

Teemanumeroon tarjottavien käsikirjoitusten toivotaan käsittelevän paitsi osaamisen ja oppimisen arviointia myös laajemmin koulutuksen arviointia. Arvoa annetaan niin käsitteellis-teoreettisille kuin kvalitatiivisille ja kvantitatiivisille sekä niitä yhdistäville tutkimuksille. Alalla tarvitaan myös review-tyyppisiä käsikirjoituksia, jossa tarkastellaan arviointia erityisesti kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Käsikirjoituksen tulee olla tutkimus, ei arviointi tai arviointiraportti, ja sen tulee olla tutkimukselle ominaiseen tapaan otteeltaan kriittinen.

Voit tarjota empiiristä, teoreettista tai katsausartikkelia esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

 • osaamisen arviointi laajasti ymmärrettynä esimerkiksi yleissivistävässä koulussa
 • teema- ja ohjelma-arviointi opetus- ja kasvatusalan konteksteissa tai niitä lähellä olevissa toimintaympäristöissä ja organisaatioissa
 • esi- ja perusasteen sekä ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen arviointi
 • uudet arviointimenetelmät
 • arvioinnin eettiset kysymyksiä ja arvot
 • arviointiasiantuntijuus ja -professio
 • arvioinnin tulevaisuuden trendit
 • arvioinnin kansainvälistyminen
 • arvioinnin sähköistyminen

Teemanumeron toimittavat Päivi Atjonen (UEF), Risto Hotulainen (HY) ja Juhani Rautopuro (JY). Teemanumeroon tarjottava, Kasvatus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laadittu teksti toimitetaan viimeistään 28.2.2018 sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen paivi.atjonen (at) uef.fi.


Tulevia teemanumeroita, joiden kirjoittajahaku on päättynyt

Sukupuoli ja risteävät erot kasvatuksessa ja koulutuksessa -teemanumero (3/2018)

Erityisesti sukupuolentutkimuksessa on viime aikoina pohdittu intersektionaalisuutta eli yhteiskunnallisten erontekojen samanaikaista vaikuttamista ja sitä, miten nämä erilaiset erot ja eronteot risteävät ja kietoutuvat toisiinsa. Kasvatuksen ja koulutuksen käytännöissä rakentuu, risteää ja kietoutuu yhteen monenlaisia eroja. Sukupuolen ja sen moninaisuuden kanssa risteäviä eroja ovat muun muassa yhteiskuntaluokka, etnisyys, maahanmuuttajastatus, seksuaalinen suuntautuminen, asuinpaikka, vammaisuus sekä kykyisyys. Intersektionaalisuus voidaan nähdä teoreettisena ja metodologisena työkaluna, jonka avulla niin yksilöön kuin yhteiskuntaankin kiinnittyviä eroja voidaan analysoida toisiinsa liittyen.

Teemanumeroon toivotaan artikkeleita kasvatustieteiden, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatushistorian lisäksi lapsi- ja nuorisotutkimuksen, sukupuolen, maskuliinisuuden, queer- ja transtutkimuksen sekä työelämäntutkimuksen näkökulmista. Teemanumeroon voi tarjota empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia artikkeleita, katsauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

 • sukupuoli ja sen moninaisuus osana intersektionaalista analyysia, esimerkiksi miten risteävät erot (kuten sukupuoli, etnisyys, ikä, yhteiskuntaluokka, seksuaalisuus tai vammaisuus) ilmenevät koulutuksen ja kasvatuksen käytännöissä
 • risteävät erot koulujen, oppilaitosten ja työelämän instituutioiden käytännöissä
 • kasvatus intersektionaalisuuden näkökulmasta moninaisten yksilöiden tai ihmisryhmien (kuten opettajien, oppilaiden ja työntekijöiden) näkökulmasta
 • risteävät erot mediassa, oppikirjoissa ja opetussuunnitelmissa
 • erilaiset intersektionaalisuudet ja niiden soveltuvuus teoreettisesti tarkasteltuna
 • intersektionaalista näkökulmaa soveltavien tutkimusten metodologiset ratkaisut ja niiden kriittinen tarkastelu
 • risteävät erot ja niihin liittyvät normit ja normatiivisuudet (kuten valkoisuuden, vammattomuuden ja heteroseksuaalisuuden normatiivisuuden yhtäaikaisuus)
 • anti-rasistisen, anti-seksistisen ja anti-homofobisen koulutuksen risteävyys ja erillisyys

Teemanumeron toimittavat Annukka Jauhiainen, Jukka Lehtonen ja Outi Ylitapio-Mäntylä. Valmiit Kasvatus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaiset artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää 31.8.2017 mennessä. Myös katsauksiksi, puheenvuoroiksi ja kirja-arvioiksi tarkoitetut tekstit lähetetään toimittajille 31.8.2017 mennessä.

Teemanumeroon tarjottavat tekstit lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen annukka.jauhiainen (at) utu.fi.

 

Jaa |