Koulutuksen tutkimuslaitos

Julkaise KTL:n sarjoissa

Ohjeita kirjoittajille

Koulutuksen tutkimuslaitos julkaisee kirjoja sekä kolmea julkaisusarjaa. Nämä ovat avoimia myös laitoksen ulkopuolisille kasvatus- ja koulutustutkijoille. Julkaisusarjat ovat verkkojulkaisusarjoja, mutta teokset voidaan julkaista myös painettuina. Laitoksen sarjojen lisäksi Koulutuksen tutkimuslaitos huolehtii myös Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisusarjan käytännön toimittamisesta. Seuran sarjan ohjeet löytyvät seuran verkkosivuilta.

1. Julkaistavista teoksista päättäminen


Mikäli Sinulla on julkaisuidea, käsikirjoitus valmisteilla tai valmis käsikirjoitus, ota yhteyttä julkaisupäällikköön: puh. 040 805 4287 (lyhytnumero 3230), jouni.sojakka@jyu.fi.

Julkaistavista teoksista päättää julkaisutoimikunta. Kirjoilla ja julkaisusarjoilla on omat profiilinsa. Kirjoittaja voi tehdä esityksen julkaisusarjasta, mutta julkaisutoimikunta tekee lopullisen päätöksen. Laitoksen tutkijoiden julkaisuissa vahvuusalueen johtaja lukee käsikirjoituksen. Tutkija sekä vahvuusalueen johtaja yhdessä vastaavat julkaisun sisällöstä.

2. Julkaisujen ulkoasu


Kirjana julkaistavien teosten koko on 170x235 mm tai A5. Tutkimuksia ja tutkimusselosteita -sarjojen koko on B5 ja työpapereita-sarjan A4. Julkaisut ovat kansiltaan yksilöllisiä. Kannen ulkoasusta sovitaan yhdessä kirjoittajan kanssa. Kirjoittaja laatii 50-100 sanan mittaisen myyvän luonnoksen takakansitekstistä. Sarjajulkaisuissa on vakiosivumalli, josta voidaan tarvittaessa poiketa.


3. Käsikirjoituksen muoto


Julkaistavaksi tarjottavien käsikirjoitusten tulee olla sisällöltään ja kieleltään täysin valmiita. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona tai toimitetaan USB-tikulla word- tai rtf-muodossa julkaisupäällikölle.

Teoksen nimen tulee olla mielenkiintoa herättävä ja ytimekäs. Usein on hyvä käyttää lyhyttä pääotsikkoa ja tarkentavaa alaotsikkoa. Pidä myös lukujen otsikot ja väliotsikot lyhyinä. Otsikot voivat rakenteen selkeyttämiseksi olla numeroituja. Taittovaiheessa kirjojen numerointi kuitenkin jätetään pois. Sarjajulkaisuissa numerointi voidaan tarvittaessa säilyttää.

Nimilehden jälkeen julkaisuun tulee tässä järjestyksessä: sisällysluettelo, tiivistelmät (vain julkaisusarjoissa) ja mahdollinen esipuhe, tekstiosa, mahdollinen yhteenveto, lähteet ja liitteet. Toimitettuihin teoksiin liitetään myös kirjoittajaluettelo taustalaitoksineen.

Sarjajulkaisuna julkaistaviin teoksiin tulee suomen- ja englanninkielinen tiivistelmä (max. 250 sanaa). Tiivistelmän alkuun tulevat julkaisun kirjoittajan ja julkaisun nimi tiivistelmän kielellä. Tiivistelmän loppuun tulee 4-7 asiasanaa (keywords), jotka on suomenkielisessä tiivistelmässä valittu yleisestä asiasanastosta ja englanninkielisessä abstraktissa mieluiten Eudised- (löytyy KTL:n käsikirjastosta) tai Eric-tesauruksista.

Käsikirjoituksen kirjoittamisessa käytetään Word-sivupohjaa (linkit oikealla). Jos tämä ei ole mahdollista käsikirjoitus kirjoitetaan (sivukoko A4) jollakin yleisesti käytetyllä fontilla, esim. Times New Romanilla, pistekoko 12. Suositeltava rivinväli on 1,5 ja marginaalit 25 mm. Kappaleet erotetaan tyhjällä rivillä. Tekstiä ei tavuteta. Vasen reuna tasataan. Tekstissä on hyvä käyttää yhtenäistä tekstin korostustapaa, mieluiten kursiivia. Tekstikappaleen mittaiset suorat sitaatit toisista julkaisuista, mietinnöistä ym. sisennetään. Haastateltavien tai muut tutkimusaineiston sitaatit sisennetään ja kursivoidaan. Vältä alaviitteiden käyttöä tekstissä.

Taulukoissa ja kuvioissa suositellaan käytettäväksi Arial- tai Helvetica-fontteja, pistekoko 8–9. Kuviot ja taulukot numeroidaan ja otsikoidaan. Kuvion otsikko tulee kuvion alle, taulukon otsikko sen yläpuolelle. Tekstiin olisi hyvä sisällyttää viittaus kuhunkin kuvioon ja taulukkoon (esim. ks. kuvio 1). Kuviot voivat käsikirjoituksessa olla tekstin sisällä, mutta toivottavaa olisi saada ne myös alkuperäistiedostoina. Julkaisut ovat yksivärisiä, mutta kuvioissa voi värien asemesta käyttää harmaasävyjä. Kiinnitä huomiota kuvioissa ja taulukoissa (otsikoineen) avautuvuuteen ilman tekstin tukea sekä mahdollisten lyhenteiden ymmärrettävyyteen.

Liitteiden määrä on syytä pitää minimissään - kirjoissa niitä voi käyttää vain poikkeustapauksissa.

Kirjoittaja vastaa englanninkielisen julkaisun tai tiivistelmän kielentarkastuksesta. Suomen kielen kysymyksiin löytyy apua täältä.

 

4. Lähdeviitteet ja -luettelo


Suomenkielisissä julkaisuissa käytetään pääsääntöisesti kansallista lähdeohjetta. Englanninkielisissä julkaisuissa käytetään pääsääntöisesti APA:n ohjeistoa. Lähdeviittauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä niissä on usein puutteita, joiden korjaaminen jälkikäteen on työlästä ja aikaa vievää.

5. Refereemenettely


Tutkimuksia-sarjan julkaisut käyvät läpi kahden refereen vertaisarvioinnin. Myös kirjat voivat erikseen sovittaessa olla referee-julkaisuja. Refereistä päättää sarjan toimituskunta. Tietoa referee-käytännöstä löytyy täältä. Arvioitsijat (refereet) tarkastelevat ainakin seuraavia asioita:

  • tutkimusaiheen ajankohtaisuutta ja tärkeyttä
  • tutkimusasetelmaa, tutkimuksen toteutusta ja menetelmien tarkoituksenmukaisuutta
  • käsikirjoituksen yleistä tieteellistä tasoa, tulkintojen luotettavuutta ja käytetyn lähdekirjallisuuden tarkoituksenmukaisuutta
  • käsikirjoituksen luettavuutta ja kiinnostavuutta.

 

6. Aikataulu ja julkaisuprosessi


Mahdollisimman aikainen yhteydenotto julkaisupäällikköön auttaa sovittamaan käsikirjoituksesi julkaisuaikatauluihin. Julkaisuprosessiin on aina syytä varata aikaa vähintään kuukausi, referee-julkaisuissa ainakin kolme kuukautta.

Käytännön julkaisuprosessista huolehtii laitoksen Julkaisu- ja viestintäyksikkö (Julki). Käsikirjoituksen tekijällä on aina oikeus ja velvollisuus tarkastaa taittovedos sekä kansivedos. Julkaisuprosessiin kuuluu myös tiedottaminen yhteistyössä Julkin kanssa. Lisätietoja julkaisuprosessista saat julkaisupäälliköltä.

7. Julkaisukustannukset ja sopimukset


Julkaisut ovat vain harvoin taloudellisesti kannattavia. Siksi ulkopuolisilta julkaisijoilta edellytetään aina pientä rahoitusta välittömien kustannusten kattamiseksi. - Vastaavasti osa julkaisujen myyntituloista voidaan tulouttaa kirjoittalle. Myös laitoksen toimeksiantotutkimuksissa edellytetään useimmiten rahoitusta - yleensä tämä on huomioitu jo rahoitusta anottaessa. Rahoituksen puute ei kuitenkaan saisi estää laadukkaiden käsikirjoitusten julkaisemista ja siksi kannattaa aina ottaa yhteyttä julkaisupäällikköön.

Ulkopuolisten julkaisijoiden kanssa tehdään aina kirjallinen julkaisusopimus. Tekijänoikeudet ovat sekä laitoksen omien että ulkopuolisten osalta sekä kirjoittajilla että Koulutuksen tutkimuslaitoksella.

Jaa |