Koulutuksen tutkimuslaitos

Heikkinen Hannu, professori

Professori Hannu L. T. Heikkinen on tehnyt tutkimus- ja kehittämistyötä, jossa erilaisia oppimisen ja ammatillisen kehittymisen muotoja on pyritty yhdistämään keskenään. Ammatillisen kehittymisen tukemisessa yhdistetään tietoisesti formaaleja oppimisen muotoja nonformaaliin ja informaaliin oppimiseen. Toisin sanoen oppimista kouluissa, yliopistoissa tai muissa muodollisissa oppimisen ympäristöissä (formaali oppiminen) pyritään yhdistämään työssä oppimiseen (nonformaali oppiminen) sekä arkielämässä tapahtuvaan tietojen ja taitojen kehittymiseen (informaali oppiminen). Google Scholarin mukaan Hannu Heikkisen julkaisuihin on viitattu yli 6300 kertaa muissa tutkimuksissa tai opinnäytetöissä. Hannu Heikkinen on erityisesti toimintatutkimuksen ja narratiivisen tutkimuksen asiantuntija. Lisäksi hän on tehnyt tutkimusta liittyen mentorointiin. Hän on tutkinut myös opetusta tunnustuksen dialektiikan teorian näkökulmasta: oppiminen on ihmiselle myös merkittävä tapa hankkia tunnustusta sekä ihmisenä että työntekijänä. Hän on tutkinut myös sitä, missä määrin opetussuunnitelman tekeminen tai koulutuksen suunnittelu yleensäkin voi olla demokraattinen ja osallistava prosessi. Viimeksi mainittu tutkimushaara pohjautuu erityisesti kommunikatiivisen toiminnan teorian ja oikeuden diskurssiteorian soveltamiseen.
Puhelinnumero:
+358 50 342 1346
Huone:
RUU D323.9

Koulutus ja työelämä -painoalueen johtaja

Asiantuntijuus

  • Elinikäinen ja elämänlaajuinen ammatillinen kehittyminen
  • Opettajankoulutus
  • Mentorointi
  • Toimintatutkimus, "practitioner research"
  • Narratiivinen tutkimus

PAEDEIA

PAEDEIA oli Euroopan Unionin Lifelong Learning Programmen rahoittama Comenius-verkostohanke (2013-16), jonka tavoitteena oli kehittää hyviä käytänteitä uusien opettajien tukemiseksi työn alkuvaiheessa eli niin sanotussa induktiovaiheessa. PAEDEIA tulee sanoista “Pedagogical Action for a European Dimension in Educators' Induction Approaches” ja lyhenne viitaa myös kreikan kielen sanaan ‘paideia’ joka tarkoittaa antiikin kreikan kasvatusta. Hankkeen myötä kehitettiin vertaisryhmämentorointiin perustuva Paedeia Café, jossa uudet opettajat ja opettajankoulutuksen loppuvaiheen opiskelijat kokoontuvat keskustelemaan ammatilliseen kehittymiseen ja työssä jaksamiseen liittyvistä asioista.

Jaa |