Kuva: (EduFutura) Linda Saukko-Rauta / Redanredan

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus opetussuunnitelmissa

Hankkeessa analysoidaan

  • miten opetussuunnitelmia on tutkittu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta
  • miten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulma on esillä EduFuturan  koulutusorganisaatioiden OPS-linjauksissa ja kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa

Tutkimus tuottaa käsitteellistä ymmärrystä ja vertailevaa tietoa opetussuunnitelmista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppilaitosten opetussuunnitelmatyön kehittämisessä sekä EduFuturan yhteisessä opetussuunnitelmatyössä.

Hankkeen toimenpiteet

Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään, millaisilla käsitteillä, lähestymistavoilla, kysymyksenasettelulla ja menetelmillä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmaa opetussuunnitelmissa on tutkittu ja mitä on saatu tuloksiksi. Tarkastelussa on vertaisarvioitu korkea-asteen kontekstissa julkaistu viimeaikaisin OPS-tutkimus.

OPS-dokumentteihin kohdistuva sisällönanalyysi toteutetaan kirjallisuuskatsauksen tuottaman teoriakehyksen pohjalta. Tässä vertaillaan EduFuturan kolmen koulutusorganisaation - Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Gradian - OPS-linjauksia sekä alakohtaisia kirjoitettuja opetussuunnitelmia.

Hankkeen tuloksia

  • Teoreettinen viitekehys sekä ops-linjausten ja alakohtaisten (IT-ala ja sosiaali- ja terveysala) opsien analyysi - Diaesitys (PDF)
    • EduFutura, oppimisen uudistamisen kärkitiimi (23.2.2022)
    • EduFuturan kärkialat, työpaja (27.1.2022) 
  • Teoreettisen viitekehyksen jäsentelyä kirjallisuuskatsauksen pohjalta – Diaesitys (PDF)
    • JAMK, OPS-seminaari 24.5.2021 

Hankkeen jäsenet

Hanketta rahoittaa EduFutura. Hanke liittyy EduFuturan Oppimisen uudistamisen kärkialaan.