Kansainvälinen aikuisten taitotutkimus PIAAC

 

Aikuisten perustaitojen ja niiden käytön tutkimus

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n hallinnoima tutkimusohjelma, jossa hankitaan kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa eri maiden aikuisväestön (maassa asuvat 16-65-vuotiaat) perustaidoista ja niiden käytöstä. PIAAC-tutkimus tunnetaan kansainvälisesti myös nimellä Survey of Adult Skills. Ensimmäisen PIAAC-tutkimuskierroksen (Cycle 1) aineistonkeruu toteutettiin vuosina 2011-2017 (Suomessa vuosina 2011-2012). Toinen tutkimuskierros PIAAC II (Cycle 2) käynnistyi keväällä 2021. (Alkuperäisen aikataulun mukaan tutkimuksen piti käynnistyä keväällä 2020, mutta aloittamista siirrettiin vuodella eteenpäin maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian vuoksi.)

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka hyvin aikuiset hallitsevat seuraavia tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitoja:

  • Lukutaito - kirjoitetun tekstin ymmärtäminen, arviointi ja käyttö sekä lukemiseen sitoutuminen
  • Numerotaito - numeeristen tietojen hankkiminen, käyttäminen, tulkinta ja viestiminen
  • Ongelmanratkaisutaito - tiedon löytäminen ja käyttäminen ongelmanratkaisuun digitaalisissa ympäristöissä

Vastaajien taitoja arvioivan kokeen lisäksi tutkimukseen liittyy taustakysely, jossa kartoitetaan mm. vastaajien koulutusta ja työkokemusta ja pyydetään arvioimaan myös kognitiivisten, fyysisten, tietoteknisten ja sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutus- ja oppimistaitojen tarvetta ja käyttöä.

Tavoitteena on, että tutkimuksessa kerätyillä tiedoilla voidaan vastata mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Ovatko aikuisväestön perustaidot sillä tasolla kuin työ- ja arkielämässä menestyminen nykyajan tietoyhteiskunnassa edellyttää?
  • Mikä yhteys näillä taidoilla on sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin?
  • Kuinka hyvin koulutus tuottaa näitä taitoja?