Ohjaustyön osaamiskuvausten selvitys ja yhteiskehittämisprosessi

Millaista osaamista ohjausalan työtehtävissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Ohjaustyötä voidaan tehdä hyvin erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla koulutustaustoilla. Tässä hankkeessa selvitetään ohjaustyön edellyttämää osaamista monipuolisesti eri konteksteissa ja laaditaan yhteistyössä ohjausalan toimijoiden kanssa kuvaus kansallisista ohjausalan ammattilaisten ydin- ja erikoisosaamisista. Ohjausosaamisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joita elinikäisen ohjauksen eri tehtävissä tarvitaan riippumatta työskentely-ympäristöstä (ELPGN, 2015).  

Kuvausten laadinta ohjausalan toimijoiden kanssa toteutetaan yhteiskehittämisprosessina. Kevään 2023 aikana järjestetään työpajoja verkossa ja alan tapahtumien yhteydessä, joissa ohjausalan ammattilaiset pääsevät pohtimaan millaista osaamista ohjausalan työtehtävissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa sekä työstämään yhdessä kehkeytyviä osaamiskuvauksia. Työpajojen jälkeen osaamiskuvausten täsmennetyt työversiot avataan verkkoon kommentoitavaiksi. 

Seuraa osaamiskuvausten kehittymistä ja ilmoittaudu työpajoihin täältä.

Ohjausosaamisen kansallinen kuvaaminen tuo näkyväksi laadukkaaseen ohjaukseen tarvittavaa ammattitaitoa sekä eettisiä toimintaperiaatteita riippumatta siitä, missä yhteydessä ohjausta tarjotaan. Selvityksen tulokset antavat pohjaa myös vallitsevan koulutustarjonnan sekä siinä mahdollisesti ilmenevien kapeikkojen tarkastelulle sekä alan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämiselle.

Hanke on osa TEM:n ja KEHA-keskuksen koordinoimista elinikäisen ohjauksen valtakunnallisista kehittämishankkeista ja se toteutetaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella 16.12.2022 - 30.9.2023.

EU_Next generation