Publications

Tynjälä, P., Rautopuro, J., Aittola, H., Jääskelä, P., Markkanen, I., Virolainen, M., & Virtanen, A. (2021). Tutkinto takana : yliopistojen kandipalautekyselyn sekä maisterien ja tohtorien uraseurantakyselyjen 2018, 2019 ja 2020 tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8865-4 Open Access

Ursin, J., & Aittola, H. (2021). ‘It's Not Like Everything Changes Just With a Click on New Year's Eve’ : Perceptions on Educational Issues of University Mergers in Finland. Higher Education Policy, 34(3), 543-559. https://doi.org/10.1057/s41307-019-00151-3 Open Access

Ahola, S., Aittola, H., Salminen, T., & Spoof, J. (2020). Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2020:3. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-823-6 Open Access

Salminen, T., & Aittola, H. (2020). Avoimen väylä hakutapana yliopistokoulutukseen : raportti opinto-ohjaajille ja yliopistojen opintohallinnon henkilöstölle suunnattujen kyselyjen tuloksista. Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Aittola, H., & Ursin, J. (2019). Finnish adult students’ perspectives on short-cycle study programmes : motives and evaluations. Higher Education Research and Development, 38(2), 205-218. https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1515182 Open Access

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. (2018). Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi : loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/avot/avot_arvioinnin-loppuraportti.pdf Open Access

Aittola, H., Siekkinen, T., Hakanurmi, S., & Karjalainen, M. (2018). Miten työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus vastaisi paremmin työelämän osaamistarpeisiin? - AVOT-hanke kehitti toimintamallin. Yliopistopedagogiikka, 25(2), 29-34. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/12/20/miten-tyoelamalahtoinen-avoin-korkeakouluopetus-vastaisi-paremmin-tyoelaman-osaamistarpeisiin-avot-hanke-kehitti-toimintamallin/ Open Access

Kratochvil, J., Jääskelä, P., Honkimäki, S., Aittola, H., & Tynjälä, P. (2018). Opetussuunnitelmatyön 2015-2017 arviointi Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://www.jyu.fi/fi/koulutus/ops/tutkimus/jyu_ops-arviointi-2015-2017_ktl.pdf Open Access

Aittola, H. (2017). Doctoral education reform in Finland : institutionalized and individualized doctoral studies within European framework. European Journal of Higher Education, 7(3), 309-321. https://doi.org/10.1080/21568235.2017.1290883 Open Access

Aittola, H., Laine, K., & Välimaa, J. (2016). Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii - titteli ei ole niin tärkeä : korkeakouludiplomikoulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 53. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6527-3 Open Access

Välimaa, J., Stenvall, J., Siekkinen, T., Pekkola, E., Kivistö, J., Kuoppala, K., Nokkala, T., Aittola, H., & Ursin, J. (2016). Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke : loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-401-6 Open Access

Aittola, H., & Ursin, J. (Eds.). (2015). Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. (2015). Korkeakouludiplomi : kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 32. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6089-6 Open Access

Niiniluoto, I., Heikkilä, K., Jokinen, L., Lyytinen, A., Hölttä, S., Kivistö, J., Kohtamäki, V., Mugabi, H., Pekkola, E., Aarrevaara, T., Puukka, J., Ritsilä, J., Wikström, J., Muhonen, R., Väisänen, M., Siekkinen, T., Aittola, H., Suhonen, T., Ranta-Meyer, T., . . . Ranki, S. (2015). Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:13. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/tulokulmia.html?lang=fi&extra_locale=fi Open Access

Ursin, J., & Aittola, H. (2015). Eriarvoistavat käytännöt korkeakoulutuksessa. In H. Aittola, & J. Ursin (Eds.), Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014 (pp. 7-12). Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.

Aittola, H., Fadjukoff, P., & Heimovaara, E. (2014). Työryhmäprosessi yliopiston johtamisen välineenä. Tiedepolitiikka, 39(3), 19-30. Open Access

Välimaa, J., Aittola, H., & Ursin, J. (2014). University Mergers in Finland: Mediating Global Competition. New Directions for Higher Education, 2014(168), 41-53. https://doi.org/10.1002/he.20112 Open Access

Aittola, H., & Saarinen, T. (Eds.). (2012). Kannattaako korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XI symposiumista 22.-23.8.2011. Jyväskylän yliopisto.

Aittola, H. (2011). Yliopistofuusiot akateemisen työn ja identiteetin uudelleenmäärittelijöinä?. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 94-135). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.

Niemi, H., Aittola, H., Harmaakorpi, V., Lassila, O., Svärd, S., Ylikarjula, J., Hiltunen, K., & Talvinen, K. (2011). Tohtorikoulutuksen rakenteet muutoksessa - Tohtorikoulutuksen kansallinen seuranta-arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA). Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, 15. http://www.kka.fi/files/1399/KKA_1511.pdf

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. (2011). Yliopistot yhdistyvät – muuttuuko koulutus?. In R. Rinne, J. Tähtinen, A. Jauhiainen, & M. Broberg (Eds.), Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä (pp. 125-144). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 54.

Välimaa, J., Ursin, J., Lasonen, J., Aittola, H., Hoffman, D., Kärkkäinen, K., Muhonen, R., Piesanen, E., & Volanen, M. V. (2011). Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. In J. Lasonen, & J. Ursin (Eds.), Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia (pp. 9-21). Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 53.

Aittola, H., & Marttila, L. (Eds.). (2010). Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriö. Opetusministeriön julkaisuja, 5. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/opm05.pdf?lang=fi

Marttila, L., & Aittola, H. (2010). Yliopistojen yhteistyö ja fuusiot - ennakointia ja sopeutumista uuteen tilanteeseen. In H. Aittola, & L. Marttila (Eds.), Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti (pp. 93-95). Opetusministeriö. Opetusministeriön julkaisuja, 2010:5.

Ursin, J., Aittola, H., & Välimaa, J. (2010). Kohti yhteisiä koulutusrakenteita. In H. Aittola, & L. Marttila (Eds.), Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti (pp. 51-67). Opetusministeriö. Opetusministeriön julkaisuja, 2010:5.

Ursin, J., Aittola, H., Henderson, C., & Välimaa, J. (2010). Is education getting lost in university mergers?. Tertiary Education and Management, 16(4), 327–340. https://doi.org/10.1080/13583883.2010.533379

Aittola, H., & Ursin, J. (2009). Yhteistyöstä voimaa? Tutkimushavaintoja erilaisista yliopistojen yhteenliittymistä. KeVer-verkkolehti, 8(1). http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current

Aittola, H., Kiviniemi, U., Honkimäki, S., Muhonen, R., Huusko, M., & Ursin, J. (2009). The Bologna Process and Internationalisation - Consequences for Italian Academic Life. Higher Education in Europe, 34(3-4), 303-312. https://doi.org/10.1080/03797720903355521

Aittola, H. (2008). Doctoral Education and Doctoral Theses - Changing Assessment Practices. In J. Välimaa, & O.-H. Ylijoki (Eds.), Cultural Perspectives on Higher Education (pp. 161-177). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6604-7_11

Aittola, H. (2008). Väitöstilaisuus oman osaamisen peilipaikkana. Peda-forum, 15(1), 17-20.

Ursin, J., Huusko, M., Aittola, H., Kiviniemi, U., & Muhonen, R. (2008). Evaluation and quality assurance in Finnish and Italian universities in the Bologna Process. Quality in Higher Education, 14(2), 109-120. https://doi.org/10.1080/13538320802278222

Aittola, H. (2006). Mikä ohjaa väitöskirjojen arviointia?. In T. Aarrevaara, & J. Herranen (Eds.), Mikä meitä ohjaa? (pp. 177-193). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Aittola, H. (2006). Yliopistotutkimus, tieto ja akateeminen vapaus - kansalaisuus tietotaloudessa. In J. Ursin, & J. Välimaa (Eds.), Korkeakoulutus teoriassa. Näkökulmia ja keskustelua. (pp. 135-153). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuolanto, P., Pasanen, H.-M., & Aittola, H. (2006). Employment of PhDs in Finland. Prospects and expectations of doctoral students.. VEST, Journal for Science and Technology Studies, 19(1-2), 31-56.

Aittola, H., & Ylijoki, O.-H. (Eds.). (2005). Tulosohjattua autonomiaa - Akateemisen työn muuttuvat käytännöt. Gaudeamus.

Ylijoki, O.-H., & Aittola, H. (2005). Johdanto: hyvää akateemista työtä etsimässä. In Tulosohjattua autonomiaa - akateemisen työn muuttuvat käytännöt (pp. 7-17).

Aittola, H. (2004). Tohtorikoulutuksen ja väitöskirjojen laadunarvioinnin lähtökohtia ja jännitteitä. Kasvatus, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 35(5), 473-484.

Aittola, H. (2004). Vastaväittäjät portinvartijoina ja seremoniamestareina. Korkeakoulutieto, 3(3), 44-48.

Aittola, H. (2004). Kuka kelpaa vastaväittäjäksi?. Tiedonjyvä, Jyväskylän yliopiston tiedotuslehti, 39(1), 10-11.

Määttä, P., Valkonen, S., & Aittola, H. (2003). Tieteellisen jatko-opiskelun tehostuminen tutkijakouluissa.. In H. Aittola (Ed.), €KG? €urooppa, korkeakoulutus, globalisaatio? (pp. 143-153). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Aittola, H. (2001). Academic life and the pressure of massification. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition. Perspectives on massification and globalisation. (pp. 111-138). Jyväskylän yliopisto..

Määttä, P., Aittola, H., & Valkonen, S. (2001). Tutkijakoulut ja tuhat tohtoria. Yliopistotieto, 29(1).

Välimaa, J., Aittola, H., Jalkanen, H., Piesanen, E., Määttä, P., Honkimäki, S., & Kallio, E. (2001). Discussion: Finnish higher education faces massification and globalization. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition (pp. 203-221). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Aittola, H. (1999). Mitä tohtorin pitää osata?. In P. Tynjälä, & A. Eteläpelto (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. (pp. 125-144). WSOY.

Kallio, E., & Aittola, H. (1992). Traditioiden merkitys kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kasvatus, 5-6(22), 365-376.