Koulutuksen tutkimuslaitos > PISA > Tarkoitus >

Mitä hyötyä PISAsta on?

YLLÄPITOON >>    

Mitä hyötyä PISAsta on?

PISA-ohjelma on perusteiltaan tieteellinen tutkimusohjelma, mutta sillä on myös käytännöllisiä päämääriä. PISAn tuottaa tietoa, joka tukee koulutuksen ja opetuksen kehittämistä sekä auttaa koulutuspoliittista päätöksentekoa.

PISA tuottaa kolmen tyyppistä tietoa:
• Tietoa nuorten tiedoista, taidoista ja valmiuksista
• Tietoa siitä, mitkä tekijät selittävät oppimistuloksia
• Tietoa siitä, miten oppimistulokset kehittyvät ajan myötä

PISA siis kertoo millaisia suomalaisnuorten oppimistulokset ovat eri osa-alueilla muihin maihin verrattuna, miksi tulokset ovat hyviä tai huonoja ts. mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, jotta oppimistulokset paranisivat. Lisäksi PISA kertoo, miten kehittämistyöllä on onnistuttu vaikuttamaan oppimistuloksiin.

PISA tukee koulutuksen kehittämistä mm. seuraavilla konkreeteilla tavoilla:

  • PISA tarjoaa kansainvälisen kehyksen ja kriteeristön, jossa suomalaisen peruskoulun tuloksia ja niiden kehittymistä voidaan arvioida. Kansainvälinen vertailu kertoo suomalaisen koulutuksen vahvuuksista, mutta myös osoittaa kehittämistä vaativia tavoitealueita, opiskelutaitoja, oppilasryhmiä, kouluja jne.
  • PISA tuottaa sekä kansallisille että paikallisille päättäjille runsaasti tietoa oppimistuloksiin vaikuttavista koulu- ja oppilaskohtaisista tekijöistä. Lisäksi se tuottaa tietoa koulun ulkopuolisen toimintaympäristön vaikutuksista nuorten osaamiseen.
  • PISA toimii myös peruskoulun päättövaiheen osaamistason kansallisena arviointina. Noin 90 % tutkimukseen osallistuvista oppilaista on peruskoulun 9-luokkalaisia.
  • PISA antaa monipuolista tietoa siitä, miten kouluja koskevat koulutuspoliittiset ratkaisut vaikuttavat oppimistuloksiin. Opetussuunnitelmia ja tuntijakoa koskevan päätöksenteon siirtyminen pakalliselle tasolle sekä uudistuneen koululainsäädännön muutokset ovat esimerkkejä tällaisista kansallista päätöksiä.
  • PISA mahdollistaa erilaisen kansallisen kehittämistyön tuloksellisuuden arvioinnin. PISA 2003 ja 2006 -tutkimukset esimerkiksi vastaavat kysymykseen siitä, miten matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen kansallisen kehittämistyö on onnistunut.
  • PISA kertoo myös siitä, miten koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu Suomessa. Tasavertaiset koulutusmahdollisuudet ovat Suomessa keskeinen koulutuspoliittinen tavoite. Koulutuksessa heikoimmat syrjäytyvät helposti myös muussa elämässä. PISAn antaa mahdollisuuden tarttua tähän ongelmaan.
  • PISA tuottaa myös yksittäisille kouluille ja oppilaille tietoa niiden menestymisestä kansallisine ja kansainvälisine vertailutietoineen. Tämä luo pohjaa koulukohtaiselle kehittämistyölle. Koulut itse päättävät siitä, miten niitä koskevia tietoja käytetään ja mahdollisesti julkaistaan.
PISA tuottaa kaiken kaikkiaan monenlaista tietoa erilaisiin tiedontarpeisiin. Siksi tiedon välittyminen sitä tarvitseville nousee keskeiseksi. PISAssa nähdään keskeisenä haasteena tutkimuksen, poliittisen päätöksenteon ja käytännön koulutyön vuoropuhelun edistäminen. Tätä edistetään monipuolisella tutkimustulosten raportoinnissa sekä kiinteällä yhteistyöllä näiden tahojen kanssa.